Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

1.1. Iudictum je služba, která je poskytována výhradně elektronicky prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese https://iudictum.cz/ a jejímž prostřednictvím může uživatel služby vyhledávat soudní judikaturu a spravovat vlastní databázi soudní judikatury (dále jen „Služba“).

1.2. Poskytovatelem Služby je společnost Paradox Online, s.r.o., IČ 63493667, se sídlem Elišky Krásnohorské 606/10, 618 00 Brno, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22158 (dále jen „Poskytovatel“).

1.3. Uživatelem Služby je fyzická nebo právnická osoba, která provedla registraci (dále jen „Uživatel“). Uživatel využívá Službu v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Licencí se rozumí nevýhradní licence k užívání Služby za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách (dále jen „Licence“). Licence je Uživateli poskytnuta pouze na dobu placeného období dle odstavce 1.10.

1.5. Smlouvou se rozumí smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem o poskytnutí Licence k využívání Služby (dále jen „Smlouva“).

1.6. Účtem se rozumí přístup do Služby, který je Uživateli vytvořen po uzavření Smlouvy (dále jen „Účet“).

1.7. Přístupovými údaji se rozumí e-mailová adresa a heslo, pod kterými Uživatel přistupuje k Účtu za účelem využívání Služby (dále jen „Přístupové údaje“).

1.8. Uživatelem účtu se rozumí přístup pro jednu fyzickou osobu k Účtu (dále jen „Uživatel účtu“).

1.9. Prémiovými funkcemi se rozumí funkce Služby uvedené na stránce https://iudictum.cz/co-umime, které je Uživatel oprávněn využívat po uhrazení poplatku v rámci placeného období (dále jen „Prémiové funkce“).

1.10. Placeným obdobím se rozumí období, po které je Účet aktivní a je možné využívat Prémiové funkce (dále jen „Placené období“).

1.11. Poplatkem se rozumí platba Uživatele Poskytovateli za užívání Služby, kterou se prodlužuje Placené období (dále jen „Poplatek“).

1.12. Deaktivací účtu se rozumí znepřístupnění přístupu k Účtu Uživateli a Uživatelům účtu (dále jen „Deaktivace účtu“).

1.13. Zrušením účtu se rozumí nevratné smazání dat, vytvořených Uživatelem nebo Uživatelem účtu, vážících se k Účtu (dále jen „Zrušení účtu“).

2. Uzavření a trvání Smlouvy

2.1. Smlouva je uzavřena okamžikem registrace na stránce https://iudictum.cz/uzivatel/registrace, a to na dobu neurčitou, a trvá do okamžiku Zrušení účtu.

2.2. Okamžikem uzavření Smlouvy je založen Účet a vytvořen Uživatel účtu, jehož přihlašovací údaje jsou totožné s údaji, které Uživatel uvedl při registraci.

2.3. Po uzavření Smlouvy je Placené období Účtu automaticky prodlouženo o 30 dní od okamžiku registrace.

2.4. Uživatel může Placené období Účtu prodloužit uhrazením Poplatku, jehož výše a doba, o kterou Placené období prodlužuje, je uvedena po přihlášení do Účtu v sekci Nastavení. Poplatek se hradí na bankovní účet zde uvedený pod variabilním symbolem zde uvedeným. Každý Účet má přiřazen permanentní variabilní symbol, pod kterým se Poplatek hradí.

2.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit výši Poplatku dle předchozího odstavce, a to zejména v důsledku změny funkcí Služby nebo inflace, přičemž o této skutečnosti je povinen informovat Uživatele na webových stránkách Služby nejméně s tříměsíčním předstihem.

2.6. Po připsání Poplatku na bankovní účet Poskytovatele, a to nejpozději do dvou pracovních dnů, bude Uživateli vystaven daňový doklad, který mu bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Na vyžádání vystaví Poskytovatel Uživateli před hrazením Poplatku zálohovou fakturu, kterou mu zašle na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

2.7. Po připsání Poplatku na bankovní učet Poskytovatele, a to nejpozději do dvou pracovních dnů, bude prodlouženo Placené období Účtu o dobu odpovídající uhrazenému Poplatku.

2.8. Skončí-li Placené období Účtu, není již Uživatel oprávněn využívat Prémiové funkce a dojde k Deaktivaci účtu. Účet je možné znovu aktivovat uhrazením poplatku dle odstavce 2.4.

2.9. Poskytovatel je oprávněn provést Zrušení účtu v případě, že od skončení Placeného období uplyne šest měsíců. O této skutečnosti musí být Uživatel nejméně dva týdny předem vyrozuměn prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci.

2.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést Deaktivaci účtu v případě, že dochází ze strany Uživatele k porušování těchto obchodních podmínek nebo k jednání, které je v rozporu s platnými právními předpisy.

2.11. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s tříměsíční výpovědní dobou. Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, přičemž v tomto případě není Poskytovatel povinen vrátit Uživateli Poplatek za dosud neskončené Placené období. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě výpovědi z jeho strany dojde ke Zrušení účtu.

3. Ostatní práva a povinnosti

3.1. Uživatel je povinen uvádět při registraci a v průběhu trvání Smlouvy správné kontaktní a fakturační údaje. Uživatel bere na vědomí, že veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá výhradně skrze e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

3.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost dat obsažených ve Službě. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou užíváním Služby nebo dat v ní obsažených.

3.3. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Služby. Porušením této povinnosti není, dojde-li k přerušení provozu Služby v důsledku nepředvídatelné události nebo v důsledku objektivně neodvratitelných důvodů (výpadek internetového připojení, výpadek elektrické energie). Porušením této povinnosti taktéž není to, dojde-li k dočasnému přerušení provozu Služby v důsledku nutnosti zásahu Poskytovatele do provozu Služby nebo serveru, na kterém Služba běží, o čemž je povinen Poskytovatel Uživatele předem informovat na webových stránkách Služby.

3.4. Uživatel není oprávněn jakkoli zasahovat do Služby či Službu poškozovat, není oprávněn kopírovat zdrojový kód Služby či soustavně kopírovat data ze Služby. V případě porušení povinností dle tohoto odstavce je Poskytovatel oprávněn okamžitě provést Zrušení účtu bez nároku Uživatele na vrácení Poplatku či jeho části. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu případné škody způsobené jednáním Uživatele nebo Uživatele účtu.

3.5. Uživatel není oprávněn prodávat či jinak poskytovat Službu či licenci ke Službě třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.

3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít anonymizovaná data Uživatelů vzniklá v důsledku využívání Služby pro interní účely, zejména za účelem vylepšování fungování Služby.

3.7. Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílána obchodní sdělení.

4. Licence

4.1. Služba je autorským dílem chráněným dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. Majetková autorská práva ke Službě náleží Poskytovateli. Licence poskytovaná na základě Smlouvy uživateli je poskytována jako nevýhradní a časově omezená licence k užití Služby dle těchto obchodních podmínek po dobu Placeného období. Uživatel není na základě Smlouvy oprávněn k výkonu jakýchkoliv práv souvisejících s ochrannou známkou Poskytovatele.

5. Zpracování osobních údajů

5.1. Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, aby Poskytovatel v postavení správce osobních údajů zpracovával osobní údaje Uživatele za účelem realizace Smlouvy v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy, a taktéž pro marketingové účely. Tento souhlas je Uživatelem udělován na dobu trvání Smlouvy. Za tímto účelem budou zpracovávány identifikační, fakturační a kontaktní údaje Uživatele a dále údaje, které Uživatel poskytne Poskytovateli v rámci využívání Služby. Uživatel uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že osobní údaje jsou Poskytovateli poskytovány dobrovolně.

5.2. Souhlas udělený Uživatelem dle čl. 5.1 platí i pro správcem pověřené zpracovatele a osoby, které zajišťují pro Poskytovatele chod Služby (zaměstnanci, externí dodavatelé, poskytovatelé hostingu apod.).

5.3. Uživatel má dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat po Poskytovateli jejich opravu, jsou-li osobní údaje zpracované Poskytovatelem nesprávné, odstranění závadného stavu či likvidaci osobních údajů. Uživatel má právo v případě, kdy se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, požadovat po Poskytovateli vysvětlení.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky, přičemž o této skutečnosti je povinen uvědomit Uživatele nejméně jeden měsíc dopředu na webových stránkách Služby.

6.2. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou obchodních podmínek dle předchozího odstavce, je oprávněn Smlouvu vypovědět.

6.3. Smluvní strany volí jako rozhodné právo právo České republiky a určují, že k rozhodování případných sporů jsou příslušné české soudy.

6.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2017.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies