Pl. ÚS 25/20

9. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj), Milady Tomkové a Davida Uhlíře o ústavních stížnostech stěžovatelů: 1) V. Z., 2) J. B., 3) P. C., 4) D. Č., 5...

Pl. ÚS 14/20

9. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové a Davida Uhlíře (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelky Kláry Dvořákové, zastoupené Mgr. Štěpánem Holubem,...

Pl. ÚS 22/20

9. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka (soudce zpravodaj), Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové a Davida Uhlíře o návrhu skupiny senátorů, jejímž jménem jedná senátor Ing. Zdeněk Nytra,...

III. ÚS 1131/20

8. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Radovana Suchánka o ústavní stížnosti obchodní společnosti DIAMANT & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Karlovo náměstí 288/17, Praha 2 - Nové Město, zastoupené JUDr. Michalem Novákem, advokátem, sídlem Tyršova 231, Litomyšl, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne...

I. ÚS 1447/20

8. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatele Miroslava Kupsy, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 33 Cdo 182/2020-283 ze dne 27. 2. 2020, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, a Servatech s. r. o., se sídlem v Praze 10, Záběhlická 134/95, jako vedlejší účastnice řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. ...

21 Cdo 1436/2020

8. 6. 2020, Nejvyšší soud

21 Cdo 1436/2020-754 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobkyně B. B., narozené XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Martinem Slobodníkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Prachaticích, U Rybníčku č. 553, proti žalované Obchodní akademii České Budějovice, Husova...

III. ÚS 1547/20

5. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Bohumila Vávry, zastoupeného Mgr. Michalem Majchrákem, advokátem se sídlem U Sirkárny 467/2a, České Budějovice, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25. 3. 2020, č. j. 12 C 289/2016-293, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 4, jako účastníka řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. ...

IV. ÚS 362/19 - Extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními a právními závěry soudu v trestním řízení

4. 6. 2020, Ústavní soud

Závěr o příčinné souvislosti, nepřihlížející k podílu poškozeného na porušení bezpečnostních předpisů a založený na nepřesné intepretaci výpovědí v řízení slyšených znalců, vede k závěru o extrémním nesouladu rozhodnutí obecného soudu s vykonanými důkazy. Ani vysoká míra pravděpodobnosti nedostačuje k tomu, aby nebylo použito pravidlo in dubio pro reo; opačný postup vede k porušení čl. 36 odst....

II. ÚS 2310/19 - Přehodnocení důkazu svědeckou výpovědí provedeného soudem prvního stupně bez jeho zopakování soudem odvolacím; k odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost

3. 6. 2020, Ústavní soud

Jestliže hodlá odvolací soud přehodnotit důkaz svědeckou výpovědí provedený u soudu prvního stupně, musí tento důkaz zopakovat. Nezopakuje-li důkaz svědeckou výpovědí, a přesto jej přehodnotí (srov. § 213 odst. 2 o. s. ř.), poruší v souvislosti se zásadou přímosti a ústnosti právo stěžovatele na spravedlivý proces. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost musí...

IV. ÚS 1191/20

2. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Pavla Šámala o ústavní stížnosti stěžovatelů Zdeňka Topila a Jitky Topilové, zastoupených Mgr. Jaroslavem Marténkem, advokátem, sídlem Slavíčkova 827/1a, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1edna 2020 č. j. 18 Co 221/2019-339 a usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne...

30 Nd 213/2020

2. 6. 2020, Nejvyšší soud

30 Nd 213/2020-69 USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Michaela Nipperta a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce Z. Š., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Arturem Ostrým, advokátem se sídlem v Praze 5, Arbesovo náměstí 7, proti žalované České republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1,...

III. ÚS 3411/19 #2 - Právo na soudní ochranu a požadavek řádného odůvodnění rozhodnutí

2. 6. 2020, Ústavní soud

Soud prvního stupně poruší právo účastníka řízení na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), neodůvodní-li, proč se odchýlil od předešlého rozhodnutí odvolacího soudu vydaného v téže věci, v němž odvolací soud na základě podrobného odůvodnění dospěl k opačnému právnímu závěru, než který následně hodlá zaujmout soud prvního stupně. Právo na soudní ochranu soud poruší...

III. ÚS 369/20

2. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti Ivety Muchkové a Hany Vonešové, obou zastoupených JUDr. Jozefem Mikloškem, advokátem, sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2019 č. j. 33 Cdo 2321/2018-365 a rozsudku Krajského soudu...

IV. ÚS 322/20 - Povaha lhůty pro zaplacení soudního poplatku

2. 6. 2020, Ústavní soud

Při výkladu podmínek a podrobností zákonné úpravy výkonu práva na soudní a jinou právní ochranu je třeba dát přednost takovému výkladu, který umožní uplatnění ústavně zaručeného základního práva na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod a který není v rozporu s jeho podstatou a smyslem podle čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. K takovému pochybení...

III. ÚS 2279/19 - Právo na zákonného soudce a otázka věcné příslušnosti

2. 6. 2020, Ústavní soud

Nejvyšším soudem již učiněný výklad by měl být, nedojde-li k následnému shledání dostatečných relevantních důvodů podložených racionálními a přesvědčivějšími argumenty, ve svém souhrnu konformnějšími s právním řádem jako významovým celkem a svědčícími tak pro změnu judikatury, východiskem pro rozhodování následujících případů stejného druhu, a to z pohledu požadavků právní jistoty,...

IV. ÚS 1352/20

2. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Pavla Šámala o ústavní stížnosti stěžovatelky Aleny Plačkové, zastoupené Mgr. Petrem Čechurou, advokátem, sídlem Palackého 70/1, Plzeň, proti části I. výroku a proti II. výroku rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. února 2020 č. j. 61 Co 350/2019-242, za účasti Krajského soudu v...

III. ÚS 1136/20 - Právo na přístup k soudu a zaplacení soudního poplatku

2. 6. 2020, Ústavní soud

Pokud Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti z důvodu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ačkoliv tento poplatek ve skutečnosti zaplacen byl, byť s nesprávně uvedeným variabilním symbolem, došlo jeho postupem k porušení ústavně zaručeného práva na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.(Podle nálezu Ústavního soudu ze...

III. ÚS 3378/19 - Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

2. 6. 2020, Ústavní soud

Stanovil-li soud odměnu advokátovi, kterého státní zástupce ustanovil opatrovníkem poškozené právnické osoby, na základě analogického použití § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění platném do 23. února 2020, porušil princip rovnosti podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ve spojení...

IV. ÚS 797/20 #2 - K posouzení změny poměrů ve smyslu § 923 odst. 1 občanského zákoníku

2. 6. 2020, Ústavní soud

Podle čl. 32 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod nutno rozlišovat situaci, v níž se rodiče nedohodnou na výši výživného, která je pak autoritativně stanovena soudem s přihlédnutím k okolnostem případu a nejlepšímu zájmu dítěte podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, a dále situaci, v níž se na výši výživného rodiče dohodnou, přičemž tato dohoda je následně soudem schválena. V...

IV. ÚS 1446/20

2. 6. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Miroslava Kupsy, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2020 č. j. 33 Cdo 183/2020-284, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, a obchodní společnosti Servatech s. r. o., sídlem Záběhlická 134/95, Praha 10 - Záběhlice, jako vedlejší účastnice řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. ...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies