Cpjn 202/2020

14. 4. 2021, Nejvyšší soud

Cpjn 202/2020 S t a n o v i s k o občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021 k určení otcovství k nenarozenému dítěti prohlášením podle ustanovení § 777 o. z. a k vlivu takto učiněného prohlášení na výsledek řízení o popření a určení otcovství.Nejvyšší soud, který je povolán sledovat a vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí soudů [§ 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb.,...

IV. ÚS 2042/19 - K výkonu soudního rozhodnutí jiného členského státu EU

8. 4. 2021, Ústavní soud

I. Do kompetence Ústavního soudu nespadá závazný výklad práva Evropské unie. To znamená, že zruší-li Ústavní soud rozhodnutí obecného soudu, nemůže předjímat jeho další postup ve věci založené na potřebě výkladu práva Evropské unie, a zasahovat tak do jeho nezávislé rozhodovací činnosti, neboť kdyby byl názor obecného soudu, jehož rozhodnutí bylo zrušeno, při novém projednání věci odlišný od...

IV. ÚS 3418/18 - K zákazu retroaktivity podle čl. 40 odst. 6 Listiny v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob

8. 4. 2021, Ústavní soud

I. Zásada subsidiarity řízení o ústavní stížnosti podle § 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, má mimo formálního rovněž materiální rozměr, spočívající v tom, že Ústavní soud zpravidla nemůže vyhovět námitkám, s nimiž neměly obecné soudy možnost se vypořádat. Avšak posouzení toho, zda jsou splněny ústavní požadavky čl. 39 a čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, stanovující...

II. ÚS 306/21

7. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou ve věci návrhu stěžovatele Martina Krula, proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 5. 3. 2020 č. j. 5 C 102/2007-974 a rozhodnutí Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě ze dne 13. 8. 2020 č. j. 54 Co 192/2020-1020, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění:Dne 3. 2. 2021 bylo...

Oddlužení je šancí na nový začátek

III. ÚS 804/21

7. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Miloslava Liberdy, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2020 č. j. 25 Cdo 2883/2020-274, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. ledna 2020 č. j. 15 Co 201/2019-245 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. února 2019 č. j. 57 C 105/2016-195, za...

I. ÚS 3962/18 - Povinnost soudů zkoumat v exekučním řízení platné uzavření rozhodčí smlouvy

6. 4. 2021, Ústavní soud

Obecné soudy musí v exekučním řízení zkoumat, zda byla uzavřena řádná rozhodčí smlouva, a to jak rozhodčí doložka, tak smlouva o rozhodci, a zda vůbec měli rozhodci pravomoc rozhodčí nález vydat. Názor Ústavního soudu, že neplatnost úvěrové smlouvy způsobuje neplatnost i rozhodčí doložky, se uplatní i na případ, kdy je zde samostatná rozhodčí smlouva, kterou lze obsahově a z hlediska jejího...

IV. ÚS 3299/20 - Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení

6. 4. 2021, Ústavní soud

I. Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod se vztahuje i na správní řízení, které soudnímu řízení předcházelo. II. Při porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod jednotlivcům svědčí právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle čl. 36 odst. 3...

III. ÚS 4092/19 - Zachování funkčnosti areálu jako překážka vydání nemovitosti v restituci

6. 4. 2021, Ústavní soud

Institucionálně garantovaná možnost účastníků řízení návrhy a námitkami účinně participovat na soudním procesu, patří mezi elementární pravidla soudního řešení sporů. Rozhodující soud není povinen provést všechny navržené důkazy, avšak musí o vznesených návrzích rozhodnout, a pokud účastníky řízení vzneseným důkazním návrhům nevyhoví, pak musí ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů...

IV. ÚS 454/21 - Nesprávné poučení soudu o nepřípustnosti podat dovolání v trestním řízení

6. 4. 2021, Ústavní soud

Poučí-li odvolací soud v trestním řízení nesprávně stranu řízení o nepřípustnosti dovolání, ačkoliv v dané věci je dovolání přípustné, představuje takový postup porušení práva této strany na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť takovým postupem jí znemožnil realizaci jejího procesního práva podat mimořádný opravný prostředek a tím jí odepřel přístup k...

III. ÚS 793/21

6. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Obce Dolní Bojanovice, se sídlem Hlavní 383, Dolní Bojanovice, zastoupené Mgr. Markem Petrjánošem, advokátem se sídlem Masarykova 439/9, Brno, směřující proti rozsudku...

Oddlužení je šancí na nový začátek

IV. ÚS 3524/20 - Rozhodnutí soudu o nepředání odsouzeného k výkonu trestu do dožadujícího státu

6. 4. 2021, Ústavní soud

Podle § 205 odst. 2 písm. b) zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, nebrání případné promlčení trestní odpovědnosti podle práva České republiky rozhodnutí o nepředání odsouzeného k výkonu trestu do dožadujícího státu, ani následnému zahájení řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí v České republice. Takový požadavek nelze dovodit ani z předpisů...

I. ÚS 3498/20

6. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu E. C., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Drahonice, bez právního zastoupení, proti rozsudku Okresního soudu v Chomutově sp. zn. 4 T 73/2012 ze dne 16. března 2016, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 5 To 298/2015, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění:1. Ústavní soud obdržel podání...

III. ÚS 766/21

6. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Zdenky Šillerové, zastoupené Mgr. et Mgr. Simonou Pavlicovou, advokátkou sídlem 8. pěšího pluku 2380, Frýdek - Místek, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2021, č....

I. ÚS 1343/20 - Požadavky na odůvodnění soudního rozhodnutí v případě odchýlení se od ustálené judikatury

6. 4. 2021, Ústavní soud

Neodůvodní-li obecný soud přesvědčivým způsobem, proč se při právním posouzení věci (otázky věcné projednatelnosti návrhu účastníka na zastavení již skončené exekuce) neřídí ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu jako vrcholného sjednocovatele soudní praxe, jedná v rozporu s principem právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodování ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy a absencí řádného...

IV. ÚS 3502/20 - Ústavní přezkum tzv. bagatelních částek

6. 4. 2021, Ústavní soud

I. Jde-li v ústavní stížnosti o věc s tzv. bagatelní částkou, zakládá to (bez dalšího) důvod pro posouzení ústavní stížnosti jako zjevně neopodstatněné, neprovázejí-li posuzovanou věc takové (mimořádné) okolnosti, které ji naopak co do ústavní roviny významnou činí [viz nález ze dne 10. 4. 2014 sp. zn. III. ÚS 3725/13 (N 55/73 SbNU 89)]. Je především na stěžovateli, aby v ústavní stížnosti...

III. ÚS 780/21

6. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Družstvo Pasáž, se sídlem Hrnčířská 1305/2, Děčín, zastoupeného JUDr. Františkem Penkem, advokátem se sídlem Jistebnice 29, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2021, č. j. 20...

II. ÚS 819/21

6. 4. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatelky P. F., právně nezastoupené, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 2. 2021 č. j. 3 To 114/2020-1075 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 2. 2021 č. j. 5 To 197/2020-680, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Podáním pojmenovaným "P. F. - SOUDNÍ GENOCIDA na...

II. ÚS 405/21

31. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti ústavní stížnosti stěžovatelky Zdenky Šillerové, právně zastoupené Mgr. et Mgr. Simonou Pavlicovou, advokátkou se sídlem 8. pěšího pluku, Frýdek-Místek, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2021 č. j. 5 As 44...

32 Cdo 3878/2020

31. 3. 2021, Nejvyšší soud

32 Cdo 3878/2020-233 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobkyně DIDO- Financial s. r. o., se sídlem v Praze 7, Vrbenského 1551/30, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby 29036810, zastoupené JUDr. Ing. Janem Matysem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 351/25, proti...

4 Tdo 302/2021

31. 3. 2021, Nejvyšší soud

4 Tdo 302/2021- USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 3. 2021 o návrhu předsedy senátu Okresního soudu ve Zlíně na odklad výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř. – rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20. 10. 2020 č. j. 4 T 109/2020-94, který nabyl právní moci ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 19. 1. 2021 č. j. 6...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies