III. ÚS 4284/18 - Vzdání se práva na odpor proti trestnímu příkazu ve světle práva na přístup k soudu a práva na tlumočníka

3. 3. 2020, Ústavní soud

I. Ideálem kompenzace vazby je její započtení do trestu odnětí svobody. Tento ideál přitom musí mít státní orgány na paměti při každém rozhodování o vazbě i při rozhodování o započtení vykonané vazby do trestu odnětí svobody. Úvaha o možné výši uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody, do nějž by vazba v budoucnu mohla být započtena, musí být přítomna při každém rozhodování o vazbě. II....

Pl. ÚS 26/19 - Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní

3. 3. 2020, Ústavní soud

Stanoví-li § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, že při výkonu funkce opatrovníka jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní (srov. zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) se pro účely výpočtu odměny...

III. ÚS 329/20 - Plynutí lhůty pro podání stížnost proti rozhodnutí o vzetí do vazby a právo na přístup k soudu

3. 3. 2020, Ústavní soud

Plynutí lhůty pro podání stížnosti proti rozhodnutí o vzetí do vazby se odvozuje od doručení písemného vyhotovení usnesení. Bez ohledu na skutečnost, že při ústním vyhlášení usnesení se vedle výroku sděluje i podstatná část odůvodnění, je garantována možnost seznámit se s písemným odůvodněním usnesení, porozumět argumentaci soudu a zvážit možnost obrany proti němu pro kvalifikované podání...

Pl. ÚS 6/19

3. 3. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje), Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení ustanovení § 202 odst. 7 a § 202a odst....

III. ÚS 3132/19 #2 - K řádnému zastoupení dítěte v soudním sporu (jízda nezletilého načerno)

25. 2. 2020, Ústavní soud

Zastoupení nezletilého zákonným zástupcem v řízení před soudem nemusí být za všech okolností z hlediska zájmu nezletilého zastoupením řádným. Zastupuje-li zákonný zástupce nezletilého jen formálně, nečiní žádné procesní úkony k ochraně jeho práv, pak jedná v rozporu s jeho zájmy i samotným účelem zastoupení. Jde v podstatě o srovnatelnou situaci, jako kdyby nezletilý nebyl vůbec zastoupen....

III. ÚS 427/20

25. 2. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky ABADIA a. s., se sídlem Slapy 144, Slapy, zastoupené Mgr. Pavlem Kandalcem, Ph.D., LLM., advokátem se sídlem Panská 895/6, Praha 1, směřující proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2019, č. j...

III. ÚS 2748/18 - Právo být slyšen a požadavek předvídatelnosti rozhodnutí

25. 2. 2020, Ústavní soud

Odchýlit se od závěrů prvostupňového soudu při současném potvrzení rozhodnutí napadeného odvoláním, není odvolacímu soudu zapovězeno, takový jeho postup však vyžaduje, aby účastníci řízení byli seznámeni s možným odlišným hmotněprávním posouzením a byla jim tak umožněna adekvátní reakce za účelem zaujetí svého procesního postoje k situaci, která doposud nebyla zvažována. Jestliže odvolací soud...

III. ÚS 926/18 - Porušení práva na soudní ochranu při interpretaci právního předpisu soudem

25. 2. 2020, Ústavní soud

Z § 22 odst. 1 písm. a) a odst. 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon), ve spojení s § 22 odst. 3 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon), vyplývalo, že oprávnění zřídit a provozovat na cizím pozemku plynovodní síť a odpovídající věcné břemeno vzniká právní mocí stavebního povolení. Bylo-li ke stavbě...

I. ÚS 2911/19

24. 2. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o podání stěžovatelky Olgy Altschmiedové, právně nezastoupené, proti postupu Mgr. Marcela Kubise, soudního exekutora Exekutorského úřadu Šumperk, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Podáním ze dne 5. září 2019 stěžovatelka brojila proti postupu Mgr. Marcela Kubise, soudního exekutora Exekutorského úřadu Šumperk, kterého se...

IV. ÚS 432/20

24. 2. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatelky Marie Kožejové, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 2019 č. j. 57 Co 370/2019-102, za účasti Krajského soudu v Ostravě, jako účastníka řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění1. Dne 10. 2. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelčina stížnost (doplněná přípisem...

I. ÚS 434/20

24. 2. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatelky Gabriely Michaličkové, zastoupené Mgr. Pavlem Chráskou, advokátem, se sídlem v Praze 5, Ohradské náměstí 1621/5, proti usnesením Městského soudu v Praze č. j. 29 Co 19/2019-155 ze dne 29. 1. 2019 a Obvodního soudu pro Prahu 5 č. j. 32 D 987/2016-64 ze dne 7. 3. 2017, za účasti Městského soudu v Praze a...

III. ÚS 439/20

24. 2. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatelů Bc. Ladislava Regnarda a Terezie Regnardové, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. 12. 2019, č. j. 32 Nc 10117/2016-381, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:Dne 10. 2. 2020 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako "ústavní stížnost", z něhož však není zřejmé, proti čemu přesně...

I. ÚS 529/20

24. 2. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatelky L. L. R., zastoupené Mgr. Monikou Janouškovou, advokátkou, se sídlem ve Zlíně, Kvítková 2434, proti usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, č. j. 59 Co 267/2019-1615, a Okresního soudu ve Zlíně č. j. P 43/2015-1375, za účasti Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně a Okresního soudu ve Zlíně,...

II. ÚS 284/20

21. 2. 2020, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelů J. P. a M. B., obou zastoupených Mgr. Janem Kozákem, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 18, Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 61 To 360/2019, za účasti Městského soudu v Praze, takto: Ústavní stížnost se odmítá. ...

10 As 444/2019 - 21

20. 2. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: J. Š., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 10. 2015,...

1 Azs 509/2019 - 13

20. 2. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a Mgr. Vladimíra Doležala v právní věci žalobce: O. L., zastoupen Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze...

3 As 446/2019 - 35

20. 2. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. H., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, v řízení o...

3 As 454/2019 - 25

20. 2. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: V. B., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, v řízení o...

3 Afs 3/2020 - 104

20. 2. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Mikroregion Litavka, dobrovolný svazek obcí Zdice a Chodouň, se sídlem Husova 2, Zdice, zastoupený Mgr. Martinem Pujmanem, advokátem se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, proti žalovanému: Odvolací finanční...

3 As 445/2019 - 27

20. 2. 2020, Nejvyšší správní soud

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce V. K., zastoupeného Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Praha 8, Ledčická 649/15, proti žalovanému Krajskému úřadu Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, v řízení o kasační...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies