Cpjn 202/2020

14. 4. 2021, Nejvyšší soud

Cpjn 202/2020 S t a n o v i s k o občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021 k určení otcovství k nenarozenému dítěti prohlášením podle ustanovení § 777 o. z. a k vlivu takto učiněného prohlášení na výsledek řízení o popření a určení otcovství.Nejvyšší soud, který je povolán sledovat a vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí soudů [§ 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb.,...

III. ÚS 107/21 - K možnosti neodůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) trestního řádu

24. 3. 2021, Ústavní soud

Zákonem stanovená možnost neodůvodnit soudní rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) trestního řádu musí být z pohledu práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny interpretována restriktivně; tuto možnost lze využít v případech, pokud je žadateli vyhovováno, pokud žadatel vznáší irelevantní...

IV. ÚS 2659/20 - K vymezení předpokladu přípustnosti dovolání stanovením vícero možností plynoucích z § 237 o. s. ř.

23. 3. 2021, Ústavní soud

Využije-li dovolatel při vymezení předpokladu přípustnosti jeho dovolání vícero možností plynoucích z § 237 o. s. ř. jako „případných“ předpokladů v jejich posloupnosti, neporušuje tím požadavek, že v konkrétním případě může být splněno vždy jen jedno ze zákonem stanovených kritérií přípustnosti dovolání. Odmítne-li Nejvyšší soud v takovém případě reagovat na otázku, kterou dovolatel odůvodnil...

IV. ÚS 3389/20 - K odůvodnění rozhodnutí o zamítnutí žádosti o upuštění od výkonu zbytku trestu za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) trestního řádu

23. 3. 2021, Ústavní soud

V právním státě, založeném podle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky na úctě k právům a svobodám člověka a občana, nemůže být ten, který se obrací na soud v souladu s požadavky čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vystaven zásahu do svých práv a svobod, aniž by to bylo – bez výslovně zákonem stanovené výjimky – odůvodněno. Vznáší-li proto žadatel relevantní argumenty odůvodňující...

II. ÚS 2992/20

23. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce zpravodaje Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky INESA spol. s r. o., IČO: 604 63 996, se sídlem Masarykovo nábřeží 2015/4, Praha 2, zastoupené JUDr. Jiřím Bednářem, advokátem, se sídlem Na Rybníčku 12/1364, Praha 2, proti rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 24....

Oddlužení je šancí na nový začátek

IV. ÚS 2957/20 - K povinnosti odvolacího soudu vypořádat námitku týkající se otázky, na níž závisí výsledek soudního řízení

23. 3. 2021, Ústavní soud

Požadavek řádného odůvodnění soudních rozhodnutí je jedním za základních atributů řádně vedeného soudního řízení a součástí práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod vyžadujícím transparentnost a přezkoumatelnost a vylučujícím libovůli v soudním rozhodnutí (čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), jež není v právním státě akceptovatelná; jde o...

IV. ÚS 3038/20 - K řádnému odůvodnění rozhodnutí o nákladech exekuce v případě jejího zastavení z důvodu zavinění na straně oprávněného

23. 3. 2021, Ústavní soud

Požadavek řádného odůvodnění soudních rozhodnutí je jedním za základních atributů řádně vedeného soudního řízení podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a jeho dodržování zajišťuje transparentnost a kontrolovatelnost rozhodování soudů a vylučuje libovůli (čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod); chybí-li v rozhodnutí řádné odůvodnění, je tím založena nejen jeho...

IV. ÚS 998/20 - Právo účastníka řízení vyjádřit se k změněnému názoru odvolacího soudu o nákladech řízení

23. 3. 2021, Ústavní soud

Součástí řádně vedeného soudního řízení ve smyslu čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je rovněž právo na kontradiktorní řízení, ze kterého lze dovodit právo účastníků řízení seznámit se s každým důkazem nebo vyjádřením, jejichž účelem je ovlivnit rozhodování soudu, a musí mít možnost se k...

II. ÚS 554/21

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o návrhu stěžovatelky nezl. K. K. K., zastoupené Mgr. Janou Kitzbergerovou, advokátkou se sídlem Rooseveltova 48, Český Krumlov, proti rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 11. 1. 2012 č. j. 8 Nc 435/2011-95 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 5. 2012 č. j. 6 Co 1079/2012-122, takto: Ústavní stížnost...

II. ÚS 230/21

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jaroslava Lejska, právně zastoupeného JUDr. Vladimírem Krčmou, advokátem se sídlem Střelecká 437, Hradec Králové, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 20. 10. 2020 č. j. 23...

IV. ÚS 42/21

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Dany Uhrové, zastoupené Mgr. Janem Maškem, advokátem se sídlem Pekařská 658, Kladno, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 2020, č. j. 32 Nd 561/2020-2317, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. V ústavní stížnosti stěžovatelka navrhuje zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí,...

II. ÚS 2643/20

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky Jany Kropáčkové, právně zastoupené JUDr. Pavlem Knitlem, advokátem se sídlem Údolní 5, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 28 Co 117/2019-397 ze dne 6. 11. 2019 a usnesení Nejvyššího soudu č. j. 32 Cdo 1565/2020...

Oddlužení je šancí na nový začátek

II. ÚS 633/21

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Martina Heřmana, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2021, č. j. 30 Cdo 3464/2020-85, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Stěžovatel v ústavní stížnosti napadá v záhlaví označené usnesení Nejvyššího soudu. Ústavní soud nejdříve přezkoumá, zda podaný návrh splňuje náležitosti...

I. ÚS 3468/20

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem ve věci návrhu stěžovatelů 1) Jiřiny Houžvičkové a 2) Ing. Jaromíra Houžvičky, bez právního zastoupení, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2020, č. j. 3 Co 11/2020-118, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Návrhem ze dne 14. 12. 2020, doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 12. 2020 a označeným jako ústavní...

II. ÚS 3521/20

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky Zory Jiroušové, právně zastoupené Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2020 č. j. 16 Co 312/2020-156, takto: Ústavní stížnost se odmítá. ...

II. ÚS 257/21

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Martina Litvana, LL.M., Ph.D., advokáta se sídlem Fügnerovo nám. 1808/3, Praha 2, zastoupeného Mgr. Ing. Vladimírem Mrázem, advokátem se sídlem Konviktská 12, Praha 1, proti usnesení...

II. ÚS 419/21

22. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatelů 1/ Jana Oplta, 2/ Jana Oplta a 3/ Jiřího Oplta, všech právně zastoupených JUDr. Josefem Srbou, advokátem se sídlem Radlická 1031/42, Praha 5, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 11 Co 316/2017-458 ze dne 26. 7. 2018 a rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích č. j. 30 C 201/2012-414 ze dne...

IV. ÚS 275/21

18. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o návrhu stěžovatele V. K., Věznice P. O. BOX 100, Ostrov nad Ohří, proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, Okresnímu soudu v Chebu a státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Dne 1. 2. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena "Stížnost" v trestní věci vedené u Krajského...

IV. ÚS 599/21

18. 3. 2021, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o návrhu stěžovatele Ing. Miroslava Šebesty, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 25. listopadu 2020 č. j. 54 Co 277/2020-42 a usnesení JUDr. Jiřího Bulvase, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 1, ze dne 7. října 2020 č. j. 146 EX 369/20-35, takto: Ústavní stížnost se odmítá. OdůvodněníDne 4. 3....

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies