IV. ÚS 3277/18 - Princip legitimního očekávání při rozhodování soudu o nákladech řízení

6. 6. 2019, Ústavní soud

Odkloní-li se odvolací soud od výkladu Nejvyššího soudu v otázce určení výše odměny advokáta ve sporu o poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu v důsledku nesprávného úředního postupu, aniž vysvětlí, z jakého důvodu tak vzdor očekávání žalované postupuje, poruší čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.(Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 11.06.2019 sp. zn. IV. ÚS...

IV. ÚS 1564/19

5. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Stavebního bytového družstva X, zastoupeného JUDr. Petrem Polednem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Maiselova 38/15, proti usnesením Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 11. března 2019, č. j. KZT 87/2019-25, a Okresního státního zastupitelství ve Strakonicích ze dne 15. února 2019, č. j. ZT 246...

I. ÚS 1192/19

4. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl o návrhu M. M., takto: Návrh se odmítá. O d ů v o d n ě n íNavrhovatel ve svém podání doručeném Ústavnímu soudu dne 9. 4. 2019 žádá o přeložení do Věznice Rýnovice, aby mohl udržovat kontakt se svojí rodinou.Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o...

IV. ÚS 802/19 #2 - K zásadě rovnosti účastníků řízení v řízení o předběžném opatření

4. 6. 2019, Ústavní soud

Nejde-li o případ, ve kterém doručení odvolání o nařízení předběžného opatření protistraně není ani účelné, ani vhodné, anebo dokonce by zmařilo účel předběžného opatření, a odvolací soud o odvolání navrhovatele předběžného opatření přesto rozhodne, aniž předtím jeho opis zaslal ostatním účastníkům řízení na vědomí, poruší tím jejich právo na soudní ochranu a na rovnost v řízení podle čl. 36...

Pl. ÚS 48/18 - Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice

4. 6. 2019, Ústavní soud

Porušením principu rovného zacházení není, jestliže obec v mezích své samostatné působnosti v oblasti odpadového hospodářství z legitimních důvodů a přiměřeným způsobem zvýhodňuje osoby s trvalým pobytem oproti osobám bez takového pobytu.(Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 17.06.2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18)

II. ÚS 342/19

4. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj), soudce Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Bioplyn Strunkovice, s.r.o., se sídlem Kožlany - Dřevec 42, Kožlany, zastoupené Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem, se sídlem Mezibranská 579/7, Praha, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2017 č. j....

I. ÚS 512/19

4. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. Martina Bíny a Martina Bíny, takto: Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í :1. Ústavnímu soudu bylo dne 11. 2. 2019 doručeno podání stěžovatelů, označené jako "ústavní stížnost", směřující proti několika nedostatečně identifikovaným usnesením obecných soudů v exekučních věcech. Podání...

Pl. ÚS 3/19

4. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaje), Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatelky: Moravská a Slezská pirátská strana, sídlem Želivského 1338/3, Havířov, zastoupené Mgr....

I. ÚS 1297/19

4. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti J. P., zastoupeného JUDr. Karlem Bockem, advokátem se sídlem Lidická 613, Frýdek-Místek, proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 18. června 2018 č. j. 5 T 27/2018-157, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Ústavní stížností podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších...

III. ÚS 1426/19

3. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti obchodní korporace BÖGL a KRÝSL, k. s., sídlem Dvořákova 998, Dobřany, zastoupené JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem, sídlem Bubeníčkova 502/42, Brno, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. února 2019 č. j. 10 As 144/2018-65 a rozsudku...

I. ÚS 26/19

3. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti S. A. S., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Bělušice, zastoupeného Mgr. Jiřím Filípkem, advokátem se sídlem Most, Čsl. armády 2112, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 30. 3. 2015 sp. zn. 1 T 141/2012, takto: Ústavní stížnost se odmítá. OdůvodněníStěžovatel se s odvoláním na čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a...

III. ÚS 1351/19

3. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatele Marka Wasylyszyna, zastoupeného JUDr. Františkem Výmolou, advokátem, sídlem Husníkova 2080/8, Praha 13 - Stodůlky, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. ledna 2019 č. j. 21 Cdo 5427/2016-256, za účasti Nejvyššího soudu, jako...

III. ÚS 4127/16

3. 6. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti Bettiny Stapleton a Thomase Karena, zastoupených Vratislavem Pěchotou, advokátem, sídlem Mánesova 1645/87, Praha 2 - Vinohrady, proti I. výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 2016 č. j. 28 Cdo 3435/2014-811 a I. výroku rozsudku Krajského...

28 Ncu 46/2019

30. 5. 2019, Nejvyšší soud

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou R. M., bytem XY, Spojené státy americké, zastoupenou J. D., bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:Rozsudek Nejvyššího soudu v New Yorku, okres Bronx, Spojené státy americké (The...

I. ÚS 1215/19

29. 5. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Mgr. Emila Fischera, MBA, insolvenčního správce Ing. Petra Smetky, se sídlem U Prašné Brány 1078/1, 110 00 Praha 1, zastoupeného Mgr. Petrem Galou, advokátem se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 7 To 469/2018 ze dne 4. 1. 2019 a usnesení Obvodního soudu...

27 Cdo 420/2019

29. 5. 2019, Nejvyšší soud

27 Cdo 420/2019-157 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně M. F., se sídlem XY, správkyně dědictví v rozsahu autorských práv po zemřelém Z. M., zastoupené JUDr. Jiřím Matznerem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, PSČ 120 00, proti...

IV. ÚS 4266/18 #2

29. 5. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky V. S., zastoupené opatrovníkem J. H., právně zastoupené JUDr. Janem Vavruškou, advokátem, sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec 1, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 21. listopadu 2000 č. j. 35 Co 541/2000-21 a rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 20. června...

I. ÚS 149/19

29. 5. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Jany Stančekové, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 8 Cmo 100/2017, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2016, sp. zn. 71 Cm 85/2015, takto: Ústavní stížnost se odmítá. OdůvodněníÚstavní soud obdržel dne 14. 1. 2019 podání navrhovatelky, které nemělo...

III. ÚS 1060/19

29. 5. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Jaroslava Černíka, zastoupeného JUDr. Naděždou Paškovou, advokátkou, sídlem Riegrova 1100, Roudnice nad Labem, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2018 č. j. 58 Co 382/2018-124, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a České republiky - Ministerstva...

I. ÚS 804/19

28. 5. 2019, Ústavní soud

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Jiřiny Hezké, zastoupené JUDr. Helenou Hostovskou, advokátkou se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 13 Co 4/2014-661 ze dne 21. 2. 2019, rozsudku Okresního soudu Plzeň-město č. j. 23 C 56/88-126 ze dne 3. 6. 1993, ve znění opravného usnesení téhož soudu č. j. 23...

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies