III. ÚS 894/13 #2

27. 03. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, o ústavní stížnosti stěžovatelky České republiky - Ministerstva vnitra, se sídlem organizační složky V Praze 7, Nad Štolou 3, za kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 2736/2012-147 ze dne 14. listopadu 2012, rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 53 Co 239/2011-129 ze dne 15. prosince 2011 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 27 C 332/2009-94 ze dne 4. listopadu 2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

1. Ústavnímu soudu byl dne 13. března 2013 doručen přípis Obvodního soudu pro Prahu 6, jímž byla postoupena ústavní stížnost stěžovatelky proti shora citovaným rozhodnutím; podání stěžovatelky bylo učiněno u Obvodního soudu pro Prahu 6, nikoli u Ústavního soudu.

2. Dle sdělení příslušného pracoviště u Obvodního soudu pro Prahu 6 bylo rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku (usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 2736/2012-147 ze dne 14. listopadu 2012) doručeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dne 10. prosince 2012.

II.

3. Ústavní stížnost je pozdě podaná.

4. Podle čl. IV bodu 2. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony "Začala-li lhůta pro podání ústavní stížnosti plynout přede dnem nabytí tohoto zákona, určí se její konec podle zákona č. 182/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona." Počala-li lhůta pro podání ústavní stížnosti plynout dne 11. prosince 2012, pak podle uvedeného přechodného ustanovení platí, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení (ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), resp. ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavně zaručených základních práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo (ustanovení § 72 odst. 5 zákona o Ústavním soudu).

5. Od doručení rozhodnutí o dovolání, jakož i od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání (rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 53 Co 239/2011-129 ze dne 15. prosince 2011) tak uplynulo více než zákonem stanovených 60 dní, z čehož plyne, že návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti byl podán po lhůtě stanovené zákonem.

6. S ohledem na shora uvedené skutečnosti Ústavní soud proto posoudil ústavní stížnost jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho uplatnění, o kterém bylo podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2013


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 894/13 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies