I. ÚS 152/13

27. 03. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci navrhovatele jménem P. Ž., t. č. Věznice P. O. BOX 5, 273 07 Vinařice u Kladna, zastoupeného Mgr. Kateřinou Jansovou, advokátkou, se sídlem Nám. Starosty Pavla 40, 272 01 Kladno, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 11. 1. 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele. Protože toto podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), včetně absence právního zastoupení, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu.

K zaslané výzvě Ústavní soud obdržel plnou moc udělenou Mgr. Kateřině Jansové, advokátce, nicméně tím nedošlo k odstranění veškerých vad ústavní stížnosti, neboť tato právní zástupkyně Ústavnímu nezaslala jí sepsaný text ústavní stížnosti, kdy účelem povinného zastoupení je mimo jiné právě předestření kvalifikované ústavněprávní argumentace. Proto Ústavní soud stěžovatele, prostřednictvím jeho zástupkyně, v tomto směru poučil a opětovně jej vyzval k odstranění vad návrhu a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Tato výzva byla dle doručenky doručena dne 4. 3. 2013.

Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

Navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2013

Ivana Janů, v.r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. I. ÚS 152/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies