III. ÚS 890/13

28. 03. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o návrhu stěžovatele Pavla Černoty, směřujícímu proti "nezákonné nečinnosti Exekutorského úřadu v Klatovech ve věci exekuce 120 Ex 1710/08":

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 13. 3. 2013 se navrhovatel domáhá, aby "bylo A. Exekutorskému úřadu v Klatovech, JUDr. Dalimilu Mikovi, sídlem Rybníčky 59, Klatovy, zakázáno pokračovat v porušování stěžovatelova práva na vydání rozhodnutí o žádosti o nahlédnutí do exekutorského spisu 120 Ex 1710/08, podanou 3. května 2011, urgovanou stejnopisem 3. června 2011, přiměřené době, a přikázáno, aby obnovil stav před přehlížením žádosti i její urgence, B. rovněž zakázáno témuž exekutorovi, aby pokračoval v porušování stěžovatelova práva na rychlé provedení nařízené jeho postihující exekuce, a přikázáno mu, aby obnovil stav před zásahem ...".

Toto podání není možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpí řadou formálních a obsahových nedostatků a navrhovatel není pro řízení zastoupen advokátem (§ 34, § 72, § 30, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Z mnoha dalších řízení o ústavních stížnostech, jež navrhovatel u Ústavního soudu vedl, se podává, že tento postup (jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti) volí opakovaně, ačkoli byl Ústavním soudem již mnohokrát poučen, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti a vyzýván k odstranění nedostatků návrhu.

Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené. Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly stěžovateli objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil) setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem návrh bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. března 2013


Vladimír Kůrka v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 890/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies