II. ÚS 248/13

02. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci návrhu stěžovatele Jaroslava Šindlera, advokátem nezastoupeného, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel doručil dne 18. 1. 2013 Ústavnímu soudu podání označené jako "Protest proti vykonané exekuci". Uvedl, že směřuje proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7 č. j. Nc 6395/2009-2 a proti "lhostejnosti" vyjmenovaných institucí a osob. Požádal o "přehodnocení celého případu".

Podání neodpovídalo požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou na ústavní stížnost kladeny. Stěžovatel především nepodal návrh prostřednictvím advokáta a Ústavnímu soudu nedoložil, že by jej v řízení advokát zastupoval, jak to bezpodmínečně vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Krom toho návrh vykazoval i další formální nedostatky, zejména chybělo souvislé vylíčení rozhodných skutečností a ústavněprávní argumentace, tedy vymezení a rozbor toho, v čem konkrétně zásah do svých základních práv stěžovatel spatřuje a proč. Kopie napadeného rozhodnutí nebyla rovněž připojena.

Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 30. ledna 2013 k odstranění uvedených nedostatků ve stanovené třicetidenní lhůtě. Stěžovateli se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy. Přílohou výzvy byl též stručný přehled nezbytných náležitostí ústavní stížnosti, jakož i poučení o možnosti žádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru, a to včetně kontaktu na ni. Jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel výzvu dne 5. února 2013.

Ve stanovené lhůtě, resp. až do vynesení rozhodnutí na ni však nereagoval a vytčené vady, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, nenapravil. Poskytnutá lhůta mu proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu shora zmíněného poučení.

Soudce zpravodaj s ohledem na uvedené skutečnosti návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2013


Jiří Nykodým, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. II. ÚS 248/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies