I. ÚS 866/13

02. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 2. dubna 2013 ve věci navrhovatele Společenství vlastníků jednotek domu čp. 513-515 v Praze 8, Svídnická ulice, se sídlem Praha 8, Svídnická 515/2, zastoupeného JUDr. Janou Kutmonovou, advokátkou se sídlem Praha 9, Vysočanská 548, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. září 2012 č. j. 29 Cdo 1149/2012-130, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2012 č. j. 72 Co 577/2011-104 a Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 16. března 2011 č. j. 29 C 3/2010-79, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaných rozhodnutí s tím, že se jimi cítí dotčen v právech zakotvených v čl. 36, čl. 37 odst. 2 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Byl-li návrh podán po lhůtě takto stanovené, je dán důvod k jeho odmítnutí [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu sdělení pracovnice Okresního soudu pro Prahu 8 ze dne 22. března 2013, potvrzení o dodání a doručení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. září 2012 do datové schránky zástupkyni stěžovatele a záznamu o podání ústavní stížnosti k doručení bylo zjištěno, že rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, který stěžovatel použil, bylo jeho zástupkyni doručeno 10. listopadu 2012 (v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění), ústavní stížnost byla předána k doručení až dne 8. března 2013, což je nepochybně po lhůtě k tomu stanovené.

Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2013

Pavel Holländer
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 866/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies