IV. ÚS 545/13

04. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s., se sídlem v Mostě. J. Skupy 2522, zastoupené JUDr. Janem Růžkem, advokátem, AK se sídlem v Lounech, Poděbradova 751, proti rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 21. 11. 2012 č. j. 9 C 129/2012-59 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem předaným k poštovní přepravě dne 6. 2. 2013 se MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s., se sídlem v Mostě (dále jen "žalobkyně" nebo "stěžovatelka") domáhala, aby Ústavní soud zrušil náhradově nákladový výrok v záhlaví uvedeného rozsudku, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni ve stanovené lhůtě dvě částky po 1 017 Kč s přísl. (výrok I.) a náklady řízení ve výši 3 441 Kč k rukám zástupce (výrok II.), a věc vrátil Okresnímu soudu v Karlových Varech (dále jen "nalézací soud") k dalšímu řízení.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti tvrdila, že napadeným náhradově nákladovým výrokem rozsudku nalézacího soudu byla porušena její základní práva, především právo na spravedlivý proces zaručené v hlavě páté Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), zahrnující právo na právní pomoc zakotvené v čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a 3 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; postupem uvedeného soudu mělo dojít též k porušení čl. 4 ve spojení s čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky. Poukázala na judikaturu Ústavního soudu k nákladům řízení, podrobně rozebrala okolnosti týkající se nákladů řízení a jejich náhrady, a vyslovila přesvědčení, že nalézací soud postupoval v přímém rozporu s touto judikaturou.

II.

Ústavní soud ústavní stížnost posoudil jako zjevně neopodstatněnou ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Pokud jde o důvody, Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu odkazuje na usnesení ze dne 12. 3. 2013 sp. zn. III. ÚS 760/13, jímž byla stěžovatelčina věcně podobná ústavní stížnost odmítnuta jako zjevně neopodstatněná, včetně poukazů na relevantní judikaturu Ústavního soudu v něm obsažených.

Pro důvody výše uvedené proto Ústavní soud návrh odmítl, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013


Michaela Židlická, v. r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 545/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies