I. ÚS 844/13

04. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 4. dubna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudců Vojena Güttlera a Pavla Holländera ve věci navrhovatelky JUDr. Pavly Martínkové, zastoupené Mgr. Danielou Hnídkovou, advokátkou, advokátní kancelář se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 434/6, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. prosince 2012 č. j. 5 Co 2875/2012-23, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše citovaného usnesení, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích sice změnil výrok o nákladech řízení soudu prvního stupně, nevyhověl však v celém rozsahu jejímu odvolání tento výrok napadající. Uvedla, že byla ustanovena zástupcem k ochraně zájmů muže ve věci jeho žaloby o náhradu škody vůči Obci Bošice, s tímto pak opakovaně jednala, soud však její odměnu stanovil z tarifní hodnoty 5 000 Kč (tj. 1 000 Kč za úkon) nikoliv v částky 1 000 000 Kč, kterou hodlal muž uplatnit, soud jí také nepřiznal odměnu za 5 úkonů, ale pouze za úkony 3. Soud druhého stupně na základě podaného odvolání změnil napadený výrok tak, že jí odměnu přiznal za 5 úkonů, avšak rovněž z tarifní hodnoty 5 000 Kč. Rozhodnutími soudu se tak cítí dotčena v právech zakotvených v čl. 3 a 4, v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listina základních práv a svobod, jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a v čl. 1, 2, 4, 82 a 90 Ústavy České republiky. Proto navrhla jejich zrušení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Z obsahu usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích zásah do práv, kterých se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byla určena odměna stěžovatelce ustanovené zastupováním Karla Hanzala - ten hodlal podat žalobu na náhradu škody, v žádosti však nevyčíslené, přičemž dle sdělení zástupkyně od podání žaloby upustil - a opodstatněně, shodně se soudem prvního stupně, při určení odměny ve výši 1 000 Kč za jeden úkon, vycházel z tarifní hodnoty věci 5 000 Kč. Pokud šlo o jejich počet, odměnu uznal za požadovaných 5 úkonů a s ohledem na to pak napadený výrok důvodně změnil z 3 900 Kč na částku 6 879 Kč, zahrnující i režijní paušál, cestovné a náhradu za ztrátu času. Odvolací soud poukazem na uvedená zjištění, na § 9 odst. 1 a násl. vyhl. č. 177/1996 Sb. a na § 140 odst. 2 obč. soudního řádu, své rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem odůvodnil, a proto na ně lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013

Ivana Janů v. r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 844/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies