III. ÚS 3299/12 #2

05. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného o ústavní stížnosti Ing. Jaromíra Houžvičky a Jana Houžvičky, oba zastoupeni JUDr. Radko Chudobou, advokátem se sídlem Denisova 504, Jičín, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. června 2012 č. j. 25 Co 69/2012-766 a usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 14. 1istopadu 2011 č. j. 5 Nc 4172/2008-744, o návrhu na odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí a o návrhu, aby Ústavní soud "z právních předpisů odstranil povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační i ústavní stížnosti a jejich zpoplatnění soudními poplatky", takto:

Ústavní stížnost a návrhy s ní spojené se odmítají.

Odůvodnění

Podáním ze dne 27. 8. 2012, označeným jako ústavní stížnost, stěžovatelé napadli shora označená soudní rozhodnutí, přičemž navrhli, aby je Ústavní soud zrušil a současně aby odložil jejich vykonatelnost. Dále stěžovatelé navrhli, aby Ústavní soud "z právních předpisů odstranil povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační i ústavní stížnosti a jejich zpoplatnění soudními poplatky".

S ohledem na to, že ústavní stížnost byla sepsána přímo stěžovateli, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovatel jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 citovaného zákona), Ústavní soud je vyzval, aby tyto vady svého návrhu v šedesátidenní lhůtě odstranili, a to konkrétně předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jejich návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Uvedená výzva byla stěžovatelům doručena dne 26. 11. 2012.

Na tuto výzvu stěžovatelé reagovali dopisem ze dne 23. 1. 2013, v němž požádali Ústavní soud z důvodů závažných a neodkladných záležitostí v rodině o prodloužení lhůty do 15. 2. 2013, případně až do 28. 2. 2013.

Přípisem ze dne 25. 2. 2013 Ústavní soud stěžovatelům vyhověl s tím, že vady svého návrhu mají odstranit ve lhůtě 5 dnů od doručení. Tento přípis byl stěžovatelům doručen dne 11. 3. 2013 (§ 49 odst. 4 občanského soudního řádu, § 57 odst. 2 ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu). Dne 16. 3. 2013 prostřednictvím faxu a dne 18. 3. 2013 prostřednictvím pošty obdržel Ústavní soud plnou moc k zastupování před Ústavním soudem, kterou stěžovatelé udělili advokátovi JUDr. Radko Chudobovi.

Vzhledem však k tomu, že stěžovatelé ani v náhradní lhůtě Ústavnímu soudu nepředložili advokátem sepsaný návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, a vytýkané vady svého návrhu tak (plně) neodstranili, Ústavní soud jej mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl. Byla-li ústavní stížnost odmítnuta, sdílí návrh na odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí jakožto návrh akcesorický její osud.

Jde-li o návrh stěžovatelů, aby Ústavní soud "z právních předpisů odstranil povinné zastoupení advokátem při podání dovolání, kasační i ústavní stížnosti i jejich zpoplatnění soudními poplatky", ten pak Ústavní soud odmítl podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 43 odst. 1 písm. c) téhož předpisu, a to s odkazem na své závěry vyslovené v usnesení ze dne 24. 7. 2012 sp. zn. IV. ÚS 1230/12, jež bylo vydáno v právní věci Jana Houžvičky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2013


Michaela Židlická, v. r.
předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2013, sp. zn. III. ÚS 3299/12 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies