I. ÚS 800/13

05. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 5. dubna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele Antonína Kletečky, o jeho ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2010 č. j. 2 As 85/2009-90, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel, který své podání označil jako "stížnost na Nejvyšší správní soud České republiky", po obdržení výzvy k odstranění vad návrhu, předložil dne 28. 3. 2013 napadené usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2010 č. j.
2 As 85/2009-90.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, byl-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu podání a výše označeného usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zjištěno, že rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje, bylo vydáno 30. 6. 2010 a jak stěžovatel uvedl, doručeno jeho právnímu zástupci. Z uvedeného je nepochybné, že předmětná stížnost z 5. 3. 2013 proti rozhodnutí z 30. 6. 2010 je tak podána po lhůtě k tomu stanovené.

Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2013

Pavel Holländer v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 800/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies