I. ÚS 1053/13

11. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 11. dubna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudců Vojena Güttlera a Pavla Holländera ve věci navrhovatele Jana Skoupila, t. č. Vazební věznice v Hradci Králové, zastoupeného Mgr. Jakubem Tichým, advokátem, advokátní kancelář se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, o ústavní stížnosti proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Pardubicích z 25. ledna 2013 č. j. 1 ZT 612/2012-9 a Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, Oddělení hospodářské kriminality SKPV z 19. prosince 2012 č. j. KRPE 91995-12/Tč-2012-170681, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše citovaných usnesení s tím, že se jimi cítí dotčen v právech zakotvených v čl. 36 odst. 1 a v čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Uvedl, že usnesením Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Oddělením obecné kriminality, bylo dne 19. 12. 2012 zahájeno jeho trestní stíhání pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákona, proti rozhodnutí si podal stížnost, kterou blíže neodůvodnil, když počítal s tím, že ji řádně doplní advokát, jenž mu měl být ustanoven. Ten tak neučinil, poněvadž mu nebylo rozhodnutí doručeno, jeho stížnost pak byla Okresním státním zastupitelstvím v Pardubicích odmítnuta jako nedůvodná.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníka usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadených rozhodnutí, zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Okresní státní zastupitelství v Pardubicích přezkoumalo na základě stížnosti obviněného (nyní stěžovatele) usnesení příslušného policejního orgánu, jímž bylo zahájeno jeho trestní stíhání a nutno uvést, že tak učinilo i když stížnost nebyla odůvodněna, a opodstatněně v postupu a v rozhodnutí policejního orgánu pochybení neshledalo. Je třeba dodat, že smyslem usnesení o zahájení trestního stíhání není vyřešit všechny sporné otázky skutkové a právní, když takovým rozhodnutím není předjímán výsledek řízení ve věci samé. Důvodností obvinění, obsaženého v usnesení, se zabývá celé trestní řízení. Ústavnímu soudu v této souvislosti přísluší zkoumat dodržování základních práv a svobod v řízení o ústavní stížnosti, podané proti jeho výsledku, a to po vyčerpání všech procesních prostředků podle trestního řádu, náležejících stěžovateli k ochraně jeho práv, a pouze v krajním případě proti průběhu trestního řízení, pokud by došlo v postupu příslušných orgánů ke zjevné libovůli (rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 539/98, III. ÚS 4909/12, III. ÚS 511/02, dostupná na http://nalus.usoud.cz).

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2013

Ivana Janů v. r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 1053/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies