III. ÚS 688/13

11. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci návrhu Jana Davida a Pavla Davida, zastoupených Mgr. Ladislavem Veselým, advokátem se sídlem Horní 32, Brno, směřujícího proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. listopadu 2012 sp. zn. 13 Co 428/2012, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se na Ústavní soud obrátili s ústavní stížností a tvrdili, že byla porušena jejich ústavně zaručená práva, zejména čl. 1, čl. 36 a čl. 37 odst. 1, 2, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelé uvedli, že Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Brno-venkov neoprávněně manipuluje s pozemky zapsanými na LV č. X, č. Y. Stěžovatelé tvrdili, že tento nadstandardní postup je narušením vlastnického práva a proto stěžovatelé navrhli zrušení rozhodnutí napadeného ústavní stížností a vrácení věci soudu prvního stupně k novému projednání.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podání především nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), a podání zjevně nebylo sepsáno advokátem.

Navrhovatelé byli proto dopisem ze dne 25. února 2013, doručeným jim dne 27. února 2013, vyzváni, aby vady podání odstranili. K tomu jim byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byli poučeni, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Ústavnímu soudu bylo dne 20. března 2013 doručeno sdělení Mgr. Ladislava Veselého, že převzal právní zastoupení stěžovatelů v této věci a přiložil udělené plné moci stěžovatelů. Právní zástupce stěžovatelů požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání a jeho žádosti bylo vyhověno.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o další prodloužení lhůty po stanoveném termínu 3. dubnu 2013, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 11. dubna 2013


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. III. ÚS 688/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies