III. ÚS 795/13

11. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci návrhu Františka Fialy, bez právního zastoupení, směřujícího proti rozsudku Okresního soudu v Jihlavě ze dne 26. března 2012 sp. zn. 13 T 21/2012 a usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě ze dne 8. srpna 2012 sp. zn. 42 To 131/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2012 sp. zn. 7 Tdo 1492/2012, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako stížnost a žádost o přezkoumání výše označených rozsudků, a tvrdil, že byl nespravedlivě odsouzen za skutek, který nebyl trestným činem, a postup soudů nebyl v souladu se zákonem. Stěžovatel tvrdil, že soudy v řízení, ve kterém byl účastníkem, nerespektují, že stěžovatel spáchal jen přestupek, protože pouze vyhrožoval újmou na zdraví a cti majiteli bytu, který mu nevyplatil slíbené odstupné a nevrátil jeho věci.

Stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud zrušil rozhodnutí napadená ústavní stížností a věc vrátil soudu prvního stupně k novému rozhodnutí.

Uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podání především nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a podání zjevně nebylo sepsáno advokátem.

Navrhovatel byl proto dopisem ze dne 14. března 2013, doručeným mu dne 18. března 2013, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, stěžovatel toliko obšírně doplnil dne 15. března 2013 svoje podání, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 11. dubna 2013


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. III. ÚS 795/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies