IV. ÚS 440/13

15. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Stanislava Michalce, bez právního zastoupení, směřujícího proti výsledku kontroly daně z příjmu fyzických osob za rok 2006, 2007, následné revize a zrušení výsledků kontroly, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako dovolání, směřujícím proti výsledku kontroly daně z příjmu fyzických osob za rok 2006, 2007, následné revize a zrušení výsledků kontroly. Oddíl A č.j. 1344/10/311930705006.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), především v tom, že navrhovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odstavec. 1 zákona o Ústavním soudu), neuvedl, čeho přesně se u Ústavního soudu domáhá (§ 34 odstavec 2 zákona o Ústavním soudu), přičemž k návrhu přiložil kopie rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a finančních orgánů z roku 2010, a nejnověji policejní úřední záznam o doplnění vysvětlení z 15. ledna 2013.

Proto byl dopisem ze dne 19. února 2013, doručeným mu do datové schránky dne 20. února 2013, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení výzvy, a současně byl poučen, že neodstraní-li v uvedené lhůtě vady podání, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 10. března 2013 byl Ústavnímu soudu doručen přípis navrhovatele, označený jako opět dovolání se žádostí o prodloužení lhůty ze zdravotních důvodů. Za této situace byla navrhovateli prodloužena lhůta k odstranění vad podání do 10. dubna 2013; navrhovateli byla nová lhůta sdělena dopisem, doručeným mu do datové schránky dne 28. března 2013. I v tomto případě byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2013


JUDr. Vlasta Formánková v.r.
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 440/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies