IV. ÚS 402/13

16. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného ve věci stěžovatelky Traffictrade, s. r. o., právně zastoupené advokátkou JUDr. Petrou Budíkovou, LL.M., Nad Kajetánkou 1782/15, Praha 1, proti usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 19. 9. 2012 č. j. 206 EXE 6778/2012-13 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2012 č. j. 21 Co 469/2012-172, 21 Co 470/2012, takto:

Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 28. 1. 2013 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených usnesení obecných soudů. Své podání spojila s návrhem na odklad vykonatelnosti usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 19. 9. 2012 č. j. 206 EXE 6778/2012-13.

Předtím, než se Ústavní soud začal věcí zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu.


II.

Stěžovatelka užívá na základě smlouvy uzavřené mezi společností Deutsche leasing ČR, spol. s r. o., čerpadlo betonové směsi AUTOČERPADLO KCP45ZX-170. Vlastnické právo k předmětu koupě bylo převedeno z vedlejšího účastníka (BERIL- EXIM) na společnost Deutsche Leasing ČR, spol. s r. o., takto:

(i.) Vedlejší účastník (BERIL-EXIM) a stěžovatelka uzavřeli dne 29. 9. 2009 kupní smlouvu č. 02/09/09 AB, jejímž předmětem byl prodej předmětu koupě s výhradou nabytí vlastnického práva v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny ve výši 4.622.530,- Kč.
(ii.) Stěžovatelka podáním ze dne 12. 10. 2009 doručeným vedlejšímu účastníkovi (BERIL-EXIM) dne 13. 10. 2009 započetla na svůj závazek z titulu úhrady kupní ceny podle shora uvedené kupní smlouvy pohledávku za vedlejším účastníkem (BERIL-EXIM). Tímto právním úkonem nabyla vlastnické právo k předmětu koupě stěžovatelka.
(iii.) Dne 19. 10. 2009 uzavřela stěžovatelka jako prodávající a společnost Deutsche Leasing ČR, spol. s r. o., jako kupující kupní smlouvu, jíž stěžovatelka převedla vlastnické právo k předmětu koupě na společnost Deutsche Leasing ČR, spol. s r. o.

Vedlejší účastník (BERIL-EXIM) odmítl zánik závazku stěžovatelky započtením a podáním ze dne 21. 12. 2009 od kupní smlouvy ze dne 29. 9. 2009 odstoupil. Krajský soud v Hradci Králové, jako soud odvolací, rozhodl o žalobě vedlejšího účastníka (BERIL-EXIM) proti stěžovatelce o vydání věci rozsudkem č. j. 47 Co 196/2011-581 ze dne 13. 4. 2012 tak, že stěžovatelka je povinna vydat vedlejší účastnici (BERIL-EXIM) předmět koupě.

Proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 47 Co 196/2011-581 ze dne 13. 4. 2012 podala stěžovatelka dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, o němž nebylo do podání ústavní stížnosti rozhodnuto.

Ústavní stížností napadeným usnesením Okresního soudu Praha - západ byla ke splnění povinnosti vydat sporné čerpadlo betonové směsi nařízena exekuce. Ve věci podané odvolání Krajský soud v Praze odmítl.

Výše shrnutým postupem obecných soudů se stěžovatelka cítí být dotčena na svých ústavně zaručených právech, přičemž v souvislosti se svou argumentací odkázala především na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1747/2007, Pl. ÚS 78/06, I. ÚS 143/07, II. ÚS 165/11, III. ÚS 103/99.

III.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Předně je třeba opakovat, že Ústavní soud ve své ustálené judikatuře již mnohokrát vymezil rozsah svých pravomocí ve vztahu k obecné pravomoci soudů a konstatoval, že je vždy nutno vycházet z teze, podle níž není Ústavní soud součástí obecné soudní soustavy a nepřísluší mu tedy vykonávat dohled či dozor nad rozhodovací činností obecných soudů a nelze jej tedy vnímat jako další odvolací orgán. Do pravomoci obecných soudů by byl Ústavní soud oprávněn zasáhnout jen v těch případech, kdyby jejich právní závěry byly v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními.

Podle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jehož porušení stěžovatelka namítá, se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu by k porušení tohoto práva na soudní ochranu došlo tehdy, pokud by byla komukoli v rozporu s ním upřena možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, popř. pokud by soud odmítl jednat a rozhodovat o podaném návrhu, event. pokud by zůstal v řízení bez zákonného důvodu nečinný (srov. I. ÚS 2/93, Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - sv. 1, C. H. Beck 1994, str. 273). Nic takového však v řízení najevo nevyšlo.

Stran správnosti postupu obecných soudů, jež vydaly ústavní stížností napadená usnesení, lze zcela odkázat na závěry obsažené v usnesení Krajského soudu ze dne 29. 10. 2012 č. j. 21 Co 469/2012-172, 21 Co 470/2012. V rámci vykonávacího řízení již nelze uplatňovat námitky skutkově náležejících do řízení nalézacího. V daném případě bude navíc rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 4. 2012 č. j. 47 Co 196/2011-581, na jehož základě došlo k nařízení exekuce, podrobeno přezkumu Nejvyšším soudem ČR. Jakékoliv širší úvahy Ústavního soudu stran tohoto případu je tak třeba považovat za nepřípustné, neboť by tím docházelo k zasahování do pravomoci Nejvyššího soudu.

Vzhledem k výše řečenému Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 19. 9. 2012 č. j. 206 EXE 6778/2012-13 nevyhověl.

Ústavní soud návrh stěžovatelky mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2013


Michaela Židlická, v. r.
předsedkyně senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2013, sp. zn. IV. ÚS 402/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies