I. ÚS 1097/13

16. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 16. dubna 2013 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele Ing. Jiřího Kotka, zastoupeného JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., advokátem, advokátní kancelář se sídlem Praha 2, Lazarská 8, o ústavní stížnosti proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. února 2013 č. j. 1 Co 274/2012-283 a Městského soudu v Praze ze dne 14. června 2012 č. j. 31 C 89/2011-220, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše citovaných rozsudků s tím, že se rozhodnutími, jimiž nebylo vyhověno žalobě na ochranu jeho cti a dobré pověsti, cítí dotčen v právech zakotvených v čl. 10, 36 a 38 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Je však nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje - to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, § 237 obč. soudního řádu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb.].

Z obsahu návrhu, jímž stěžovatel brojí proti označenému rozhodnutí odvolacího soudu, vydanému po 1. lednu 2013, nutno konstatovat, že ústavní stížnost stěžovatele, který nepodal proti rozsudku Vrchního soudu v Praze dovolání, a tak nevyčerpal v dané věci všechny zákonem stanovené procesní prostředky k ochraně svého tvrzeného práva, je ve smyslu výše citovaných ustanovení, a v souladu s důvody podrobně rozvedenými v rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 772/13 ze dne 28. 3. 2013, návrhem nepřípustným.

Pro výše uvedené bylo proto rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 75 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu a zákona č. 404/2012 Sb.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2013

Pavel Holländer v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 1097/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies