III. ÚS 291/13

18. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o ústavní stížnosti Ing. Elmíra Dubského, proti usnesením policejního orgánu "OOP-Brno-Bystrc" č. j. KRPB-38227-3/ČJ -2011-060219 a č. j. KRPB-96725-2/ČJ -2011-060219 a specifikovaným postupům "státních zastupitelů Brna", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 22. 1. 2013, se stěžovatel domáhal ingerence ve své trestní věci.

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl stěžovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu fikcí dne 4. 3. 2013. Stěžovatel si ji nevyzvedl ani u Ústavního soudu, ačkoli odpovídající sdělení bylo dne 8. 3. 2013 vyvěšeno na úřední desce Ústavního soudu a sňato dne 8. 4. 2013 (§ 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu).

V předmětné výzvě byl stěžovatel též upozorněn, že nebudou-li konkretizované vady odstraněny ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této lhůtě, ani později, však navrhovatel dříve vytknuté vady podání neodstranil a nestalo se tak ani jeho podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 2. 2013.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2013


Vladimír Kůrka v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. III. ÚS 291/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies