III. ÚS 4679/12

18. 04. 2013, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu Jaroslava Boštíka, zastoupeného Mgr. Ladislavem Veselým, advokátem se sídlem v Brně, Horní 32, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2012 č. j. 1 As 111/2012-29, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 12. 12. 2012 podání navrhovatele, označené jako ústavní stížnost, které však nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou dne 4. 1. 2012, v níž byl upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu též náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Dne 4. 2. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena plná moc udělená Mgr. Ladislavu Veselému k zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem; právní zástupce stěžovatele současně požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání (podáním ze dne 4. 2. 2013 a dále pak ze dne 27. 2. 2013).

Ani v opakovaně prodloužené lhůtě však navrhovatel dříve vytknuté vady podání neodstranil, a neučinil tak ani poté.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2013


Vladimír Kůrka v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. III. ÚS 4679/12, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies