II. ÚS 1634/14

08. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti Veroniky Habdasové, proti postupu Krajského soudu v Ostravě ve věci sp. zn. KSOS 8 INS 2746/2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatelka podaným návrhem brojí proti postupu insolvenčního soudu, respektive insolvenční správkyně ve shora označeném insolvenčním řízení.

Jelikož návrh nesplňoval formální náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v prvé řadě požadavek na právní zastoupení advokátem, byla stěžovatelka přípisem ze dne 20. 5. 2014 vyzvána k odstranění vad podání. Rovněž byla upozorněna na následky spojené s marným uplynutím lhůty určené pro odstranění vytknutých vad; k odstranění vad podání byla stěžovatelce stanovena lhůta 30 dnů, jež počala běžet dne 23. 5. 2014.

Přípisem ze dne 23. 6. 2014 stěžovatelka požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad podání do doby, než bude Vrchním soudem v Olomouci rozhodnuto o jejím odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 8 INS 2746/2008-B-113.

K obsahu stěžovatelčina přípisu Ústavní soudu uvádí, že k prodloužení poskytnuté lhůty není žádný důvod, zvláště za situace, kdy sama stěžovatelka uvádí, že předmětné odvolací řízení nebylo dosud skončeno. Z uvedeného plyne, že projednávaná ústavní stížnost by patrně - i po případném odstranění formálních vad - musela být odmítnuta jako nepřípustná (předčasná). Současně je namístě uvést, že odmítnutí této ústavní stížnosti nepředstavuje překážku případného budoucího přístupu stěžovatelky k Ústavnímu soudu.

Protože tedy nebyly ve stanovené lhůtě vady projednávaného návrhu odstraněny, přičemž ze stěžovatelčina přípisu žádné relevantní důvody pro prodloužení této lhůty nevyplynuly (viz výše), Ústavní soud projednávaný návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2014


Radovan Suchánek v.r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 1634/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies