IV. ÚS 1909/14

14. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu M. L., t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Valdice, proti rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. dubna 2014, č.j. 12 To 126/2014-29, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako stížnost na uvedené rozhodnutí, kterým soud porušil ústavní a zákonné právo.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání především nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), a dále navrhovatel neuvedl, proti čemu konkrétně jeho podání směřuje (§ 34 odstavec 2 zákona o Ústavním soudu).

Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 16. června 2014, doručeným mu dne 17. června 2014, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2014


JUDr. Vlasta Formánková v.r.
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1909/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies