I. ÚS 1067/14

18. 07. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Stanislava Zemana, bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 19. 3. 2014 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele směřující patrně proti postupu JUDr. Ivy Vychopňové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Benešov, v rámci exekučního řízení vedeného soudní exekutorkou pod sp. zn. 170 Ex 213/13.

2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

5. Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být dále k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele nesplňovalo výše uvedené náležitosti, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho ústavní stížnosti. K tomu mu stanovil lhůtu jednoho měsíce ode dne doručení předmětné výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vytčené vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 3. 6. 2014. Tímto dnem tedy stěžovateli počala běžet lhůta k odstranění vad jeho podání, která marně uplynula dne 3. 7. 2014. Ústavní soud se z procesní opatrnosti dne 7. 7. 2014 obrátil i na Českou advokátní komoru, pobočku v Brně, s dotazem, zda stěžovatel nepožádal o ustanovení advokáta ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (o této možnosti byl stěžovatel ze strany Ústavního soudu poučen). Jak však bylo zjištěno, stěžovatel této možnosti nevyužil.

7. Protože stěžovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. července 2014


Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 1067/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies