I. ÚS 2384/13

04. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky MATHIOLA, spol. s r.o., se sídlem Opava, Heydukova 2084/5, bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 5. 2013, č.j. 28 Cdo 2230/2012-133, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2012, č.j. 55 Co 61/2011-113, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. 10. 2010, č.j. 18 C 305/2009-69, doplněnému rozsudkem téhož soudu ze dne 17. 6. 2011, č.j. 18 C 305/2009-101, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností ze dne 1. 8. 2013, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 5. 8. 2013, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno právo stěžovatelky na ochranu vlastnictví ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 a 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.

2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu dále stanoví, že pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Ustanovení § 103 občanského soudního řádu pak přikazuje, aby soud kdykoli za řízení přihlédl k tomu, zda jsou splněny podmínky řízení. Povinné zastoupení advokátem tak platí nejen pro podání návrhu k Ústavnímu soudu, nýbrž po celou dobu řízení před Ústavním soudem. Bez tohoto povinného zastoupení stěžovatele advokátem nemůže Ústavní soud v řízení pokračovat.

5. V době podání ústavní stížnosti byla stěžovatelka v souladu s výše uvedeným ustanovením řádně zastoupena Mgr. Michalem Vodičkou, advokátem se sídlem Bruntál, K. Čapka 80/1.

6. Dne 1. 6. 2014 však Ústavní soud obdržel sdělení Mgr. Michala Vodičky o ukončení právního zastupování stěžovatelky. Ústavní soud proto stěžovatelku vyzval dopisem ze dne 5. 6. 2014, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této výzvy doplnila právní zastoupení a předložila Ústavnímu soudu novou zvláštní plnou moc udělenou advokátu k jejímu zastupování v řízení před Ústavním soudem. Stěžovatelka byla zároveň upozorněna na to, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude Ústavní soud nucen její ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Tato výzva byla stěžovatelce doručena dne 15. 6. 2014. Stěžovatelka však na tuto výzvu nijak nereagovala a do dnešního dne vadu svého podání spočívající v nedostatku právního zastoupení neodstranila.

7. Protože stěžovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. srpna 2014


Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 2384/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies