II. ÚS 1844/14

05. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Josefa Večeři, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. března 2014 č. j. 3 Ads 33/2014-11, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 27. května 2014 navrhovatel napadl výše uvedené rozhodnutí. Současně navrhovatel Ústavní soud požádal o posečkání, pokud jde o splnění podmínky právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 25. června 2014 a následujícího dne počala stěžovateli běžet 15 denní lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 10. července 2014.

Protože navrhovatel vady svého podání do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2014


JUDr. Radovan Suchánek, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2014, sp. zn. II. ÚS 1844/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies