III. ÚS 1772/14

14. 08. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 14. srpna 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatelky JUDr. Jitky Hlaváčové, právně zastoupena Mgr. Lenkou Hnilicovou, advokátkou, se sídlem 120 00 Praha 2, Lublaňská 6/55, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2013 sp. zn. 41 T 5/2010 a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 6. 2013 č. j. 12 To 21/2013-2382, za účasti Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.
Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 22. května 2014, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů, neboť jimi měla být porušena její základní práva zaručená článkem 36 a násl. Listiny základních práv a svobod, jakož i ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II.
Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovatelce k ochraně jejího práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

Z vyžádaného spisového materiálu Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze a Ministerstva spravedlnosti Ústavní soud zjistil, že výše uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 6. 2013 č. j. 12 To 21/2013-2382 bylo stěžovatelce doručeno dne 21. srpna 2013, její právní zástupkyni dne 7. srpna 2013. Okolnosti doručení tohoto usnesení stěžovatelka v ústavní stížnosti nenapadá. Jestliže ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 22. května 2014, je zřejmé, že se tak stalo až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Při shrnutí výše uvedených skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, aniž se zabýval dalšími aspekty včasnosti a přípustnosti podané ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2014


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2014, sp. zn. III. ÚS 1772/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies