III. ÚS 2934/14

09. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Černoty, směřující proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. května 2014 č. j. 4 As 86/2014-16, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 25. 8. 2014, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 9. 2014, jenž je z hlediska svého obsahu ústavní stížností, stěžovatel napadl a domáhal se zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí, a to s tvrzením, že došlo k zásahu do jeho práva na "spravedlivý soudní přezkum" a na právní pomoc.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Jak stěžovatel v ústavní stížnosti sám uvádí (a jak Ústavní soud ověřil u Nejvyššího správního soudu), napadený rozsudek, jakožto poslední procesní prostředek ve smyslu výše citovaného ustanovení, byl stěžovateli doručen dne 27. 6. 2014. Z otisku podacího razítka na obálce, ve které byla Ústavnímu soudu souzená ústavní stížnost doručena, plyne, že tato byla podána k poštovní přepravě dne 3. 9. 2014, tedy až po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.

Vzhledem k tomu Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Na doplnění Ústavní soud uvádí, že by předmětné podání nebylo možné považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpí řadou formálních a obsahových nedostatků, a stěžovatel není pro řízení zastoupen advokátem (§ 34, 72, 30, 31 zákona o Ústavním soudu). Z mnoha dalších řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatel u Ústavního soudu vedl a vede, se přitom podává, že tento postup (jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti) volí opakovaně, ačkoli byl Ústavním soudem již mnohokrát poučen, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, a vyzýván k odstranění nedostatků návrhu. Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené; lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly stěžovateli objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil) setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým. I kdyby tudíž byla ústavní stížnost podána včas, musel by se Ústavní soud uchýlit k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. září 2014


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 2934/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies