III. ÚS 1749/14

25. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 25. září 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatele Martina Krula, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 16. 12. 2013 č. j. 54 Co 958/2013-80, za účasti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.
Návrhem ze dne 5. 4. 2014, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. 4. 2014 a označeným jako ústavní stížnost, stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví uvedené usnesení vydané v jeho právní věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 21 EC 392/2012.

Vzhledem k tomu, že podání neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byl stěžovatel dopisem ze dne 5. 6. 2014 č. j. III. ÚS 1749/14-6 (doručení vykázáno dne 17. 6. 2014) vyzván k odstranění vad návrhu a k odstranění nedostatku právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem; byla mu stanovena lhůta 30 dnů s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Z úředního záznamu Ústavního soudu ze dne 7. 7. 2014 na č. l. 7 spisu sp. zn. III. ÚS 1749/14 plyne, že toho dne stěžovatel telefonicky požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání a bylo mu sděleno, aby svoji žádost zaslal Ústavnímu soudu písemně. Dále stěžovatel požádal, aby mu bylo doručováno na adresu uvedenou v návrhu.

Nepodepsanými žádostmi ze dne 8. 7. 2014 doručenými Ústavnímu soudu dne 11. 7. 2014 (č. l. 8 a 9 spisu) stěžovatel jako adresu pro doručování uvedl Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč. Ověřením v registru obyvatelstva Ústavní soud zjistil, že stěžovatel nemá stanovenou v registru "doručovací adresu." Dotazem na evidenci obyvatelstva Městského úřadu Třebíči dne 11. 7. 2014 pak bylo zjištěno, že stěžovatel u něj nemá doručovací adresu.

Z registru obyvatel Ústavní soud dne 11. 7. 2014 zjistil, že v registru uvedená adresa pobytu stěžovatele je X.

Jak se zjišťuje ze správního spisu Ústavního soudu sp. zn. SPR. ÚS 537/14, trvá stěžovatel na tom, aby mu byly písemnosti doručovány na jím zvolenou adresu Městského úřadu v Třebíči.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že přes výzvu a poučení mu stěžovatel do dnešního dne nezaslal řádný návrh a plnou moc pro advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2014

Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 1749/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies