III. ÚS 1819/14

25. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 25. září 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Marka Orosze, bez právního zastoupení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen elektronickou formou bez podpisu dne 26. 5. 2014, posléze i písemnou formou dne 29. 5. 2014, navrhovatel podává ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2014 č. j. 7 As 102/2013-42 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2013 č. j. 1 A 69/2012-26.

Protože návrh nesplňoval náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj stěžovatele k odstranění vad návrhu a jeho doplnění ve smyslu připojeného písemného poučení. K odstranění vad návrhu a jeho doplnění byla navrhovateli stanovena 30denní lhůta ode dne obdržení výzvy.

Výzva spolu s poučením byla navrhovateli zaslána na jím uvedenou adresu uvedenou v záhlaví tohoto usnesení, zásilku si však stěžovatel nepřevzal.

Z tohoto důvodu byla stěžovateli výzva na doplnění ústavní stížnosti vyvěšena na úřední desce soudu, a to dne 15. 7. 2014 se lhůtou pro doplnění podání 30 dnů. Výzva byla vyvěšena na úřední desce dne 15. 7. 2014 a sňata dne 14. 8. 2014.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne Ústavní soud neobdržel žádné podání ze strany stěžovatele, nebyly splněny veškeré náležitosti, které má ústavní stížnost mít a Ústavní soud tak nemohl pokračovat v řízení. Proto soudce zpravodaj tento návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2014


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 1819/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies