IV. ÚS 2378/14

30. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. K., t.č. Věznice Vinařice, bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Mělníku č. j. 14 T 213/2012-345 ze dne 9. ledna 2013 a proti "orgánu činné v trestním řízení v Mělníku", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel ústavní stížnost, kterou stěžovatel brojil proti rozsudku Okresního soudu v Mělníku č. j. 14 T 213/2012-345 ze dne 9. ledna 2013 a proti "orgánu činné v trestním řízení v Mělníku".

Výše uvedená

ústavní stížnost nesplňovala náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel zejména nebyl právně zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva stěžovatele, popřípadě kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku z důvodů závisejících na uvážení rozhodujícího orgánu (§ 72odst. 6 zákona o Ústavním soudu) a z ústavní stížnosti nebylo patrno, čeho se stěžovatel domáhá a k porušení jakých ústavně zaručených práv a svobod v konkrétním případě podle názoru stěžovatele, došlo (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl stěžovatel přípisem ze dne 22. července 2014 vyzván, aby tímto přípisem vytčené vady ústavní stížnosti odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení této výzvy. Současně byl stěžovatel poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho ústavní stížnosti odstraněny, bude tato podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta. Dále bylo stěžovateli pro případ obtíží s obstaráním právního zástupce sděleno, že má v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, možnost obrátit se v této záležitosti na Českou advokátní komoru, Národní tř. 16, Praha.

Výzva k odstranění vad ústavní stížnosti ze dne 22. července 2014 byla stěžovateli doručena dne 11. srpna 2014. Stěžovatel v návaznosti na uvedenou výzvu doručil dne 13. srpna 2014 Ústavnímu soudu přípis, kterým vytčené vady podání neodstranil, ani výslovně nepožádal o prodloužení lhůty k odstranění vytčených vad. Tento přípis však obsahoval sdělení, že stěžovatel požádal Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta. Tuto informaci, ačkoli tak nebylo výslovně formulováno, posoudil Ústavní soud jako žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad podání stěžovatele. Tuto skutečnost pak stěžovateli Ústavní soud sdělil přípisem doručeným stěžovateli dne 11. září 2014, a zároveň stěžovateli tímto přípisem lhůtu k odstranění vad jeho podání prodloužil tak, že skončí uplynutím 15 dnů ode dne doručení tohoto přípisu. Stěžovatel byl zároveň opětovně upozorněn, že nebudou-li v uvedené (prodloužené) lhůtě vady jeho ústavní stížnosti odstraněny, bude tato podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Prodloužená lhůta k odstranění vad ústavní stížnosti počala stěžovateli běžet dne 12. září 2014 a skončila uplynutím dne 26. září 2014. Stěžovatel však ve stanovené (prodloužené) lhůtě, která skončila více než pět týdnů po podání stěžovatelovy ústavní stížnosti, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady jeho ústavní stížnosti neodstranil, ani na výzvu již nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti, nereagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. září 2014

Vlasta Formánková v.r.
soudkyně zpravodajka

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2378/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies