III. ÚS 533/16

30. 03. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu navrhovatelů 1) Libuše Simmrové a 2) Václava Simmera, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2015 č. j. 29 Cdo 2513/2013-515, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. února 2013 č. j. 10 Cmo 51/2012-475 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2012 č. j. 22 Cm 14/2001-421, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

I.

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 15. 2. 2016, se navrhovatelé domáhali zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu jim stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce ad 1) doručena dne 11. 3. 2016 a navrhovateli ad 2) byla doručena dne 9. 3. 2016. Od následujícího dne počala navrhovatelům běžet lhůta k odstranění vad podání, která uplynula navrhovatelce ad 1) dnem 29. 3. 2016 a navrhovateli ad 2) dnem 24. 3. 2016.

Dne 11. 3. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatelů, ve kterém požádali, aby Ústavní soud řízení o podané ústavní stížnosti přerušil do doby rozhodnutí o jejich žalobě podané u Městského soudu v Praze ve věci určení advokáta.

Dotazem na Českou advokátní komoru dne 17. 3. 2016 bylo zjištěno, že Česká advokátní komora rozhodla, že stěžovatelům advokát z majetkových důvodů nebude ustanoven.

Protože navrhovatelé vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranili, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2016


JUDr. Radovan Suchánek v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. III. ÚS 533/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies