II. ÚS 351/15

05. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka, soudce Ludvíka Davida a soudce zpravodaje Pavla Rychetského mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti M. D., zastoupeného JUDr. Karlou Návedlovou, advokátkou se sídlem Bílovec, Wolkrova 1140/2, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 2014 č. j. 13 Co 390/2014-148, za účasti Krajského soudu v Ostravě jako účastníka řízení a M. Ď. a nezletilého L. D., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Vedlejšímu účastníkovi, nezletilému L. D., se k zastupování v řízení o ústavní stížnosti, vedenému před Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 351/15, ustanovuje opatrovníkem Městský úřad Odry, se sídlem Odry, Masarykovo nám. 16/25.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 4. února 2015, navrhl stěžovatel zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku z důvodu tvrzeného porušení jeho základních práv podle čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 2014 č. j. 13 Co 390/2014-148 byl změněn rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. dubna 2014 č. j. 90 P 28/2010-101 ve výrocích II až VII tak, že jím bylo nově upraveno právo stěžovatele stýkat se se svým nezletilým synem, jakož i povinnost hradit výživné.

3. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

4. Ústavní stížnost stěžovatele napadá závěry obecných soudů dotýkající se konkrétních zájmů nezletilého (jeho styku s rodiči), přičemž nezletilý má postavení vedlejšího účastníka řízení o ústavní stížnosti. Protože jeho zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

5. Ústavní soud proto ustanovil opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilého v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí (v tomto případě Městský úřad Odry), který nezletilého zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Z těchto důvodů rozhodl Ústavní soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2016


Jiří Zemánek v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 351/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies