IV. ÚS 3090/15

12. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti společnosti CZ HERMEX, s. r. o., se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka 26, zastoupené JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem v Brně, Těsnohlídkova 9, proti usnesením Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 12. května 2015, sp. zn. 1 KZN 412/2013, a Městského soudu v Praze ze dne 4. srpna 2015, sp. zn. 8 To 225/2015, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností splňující i další náležitosti podání podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí, neboť má za to, že jimi byla narušena její ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 2 odstavci 2, v čl. 36 odstavcích 1 a 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 6 odstavcích 2 a 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Usnesením Policie ČR, Útvaru odhalování organizovaného zločinu, Služby kriminální policie a vyšetřování, ze dne 12. prosince 2014, č. j. ÚOOZ-1931/TČ-2013-290020, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. února 2015, sp. zn. 8 To 28/2015, a usnesením Policie ČR, Útvaru odhalování organizovaného zločinu, Služby kriminální policie a vyšetřování, ze dne 12. prosince 2014, č. j. ÚOOZ-1931/TČ-2013, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. února 2015, sp. zn. 8 To 27/2015, byly zajištěny peněžní prostředky stěžovatelky na jejích účtech u banky. Shora citovaným usnesením státního zástupce byla zamítnuta žádost stěžovatelky o zrušení tohoto zajištění; následnou stížnost Městský soud v Praze napadeným usnesením zamítl.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvedla, že uzavřela kontrakt na výstavbu zahraničního závodu a poskytnutí příslušející dokumentace k výrobě vojenského materiálu, což podléhá povolení podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelka požádala o vydání příslušné licence, správní orgán však řízení zastavil s tím, že se nejedná o vojenský materiál, což prokazovaly i tři znalecké posudky (včetně znaleckého ústavu - Pyrotechnické služby Policie ČR). Policejní orgán přesto zahájil prověřování věci na základě dalšího posudku, který byl vyhotoven znalcem ad hoc, a podle stěžovatelky v rozporu s § 24 odstavcem 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého může být ustanovena jako znalec i osoba, nezapsaná do seznamu znalců, pokud není žádný znalec zapsán, nebo jiný znalec nemůže, případně jen s nepřiměřenými obtížemi, posudek poskytnout. To v daném případě splněno nebylo a podle stěžovatelky ani nebyl znalec objektivně nezávislou osobou. Na základě šetření ve věci byla vydána usnesení, jimiž byly stěžovatelce zablokovány účty (§ 79a trestního řádu), přitom zálohy došlé na její účty v roce 2011, vztahující se k prověřovanému kontraktu, byly již dávno před vydáním rozhodnutí použity na úhrady subdodavatelům. Stěžovatelka je přesvědčena, že postup orgánů činných v trestním řízení nesplňoval zákonné předpoklady a zrušení zajištění bylo na místě, přesto však její žádosti nebylo napadenými rozhodnutími vyhověno - v tom shledala zkrácení ve svých právech, a požaduje, aby Ústavní soud napadená rozhodnutí zrušil.

Ústavní soud poté, co se seznámil s obsahem ústavní stížností napadených rozhodnutí a spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 8 To 412/2013, dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Podle ustanovení § 79a odstavce 4 trestního řádu může majitel účtu kdykoliv požádat o zrušení zajištění, byla-li žádost již dříve zamítnuta, může tak učinit teprve po 30 dnech od právní moci rozhodnutí. Ke sběrnému spisu Městský soud v Praze přiložil i své usnesení ze dne 9. prosince 2015, sp. zn. 8 To 435/2015; v něm rozhodl tak, že napadené usnesení Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 26. října 2015, č. j. 1 KZN 412/2013-370, zrušil a k žádosti podle § 79a odstavce 4 trestního řádu zrušil i zajištění peněžních prostředků stěžovatelky.

Stěžovatelka dosáhla zrušení zajištění za shodného stavu věci, byť jinou cestou, a bylo tedy na místě vzít ústavní stížnost zpět - takový krok je však zcela v pravomoci stěžovatelky. S ohledem na faktický dopad rozhodnutí Městského soudu v Praze z 9. prosince 2015 nepovažuje Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti nadále za důvodný, a proto ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou odmítl podle ustanovení § 43 odstavce 2 písmene a) zákona o Ústavním soudu, usnesením, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3090/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies