II. ÚS 3272/15

18. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu navrhovatelky Ludmily Stanislavy Staňkové, bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2015 č. j. 8 As 61/2015-42, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 14. dubna 2015 č. j. 65 A 48/2014-65 a proti rozhodnutí Městského úřadu Hranice ze dne 26. října 2010 sp. zn. OVV/17921/10-32, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem, Ústavnímu soudu doručeným dne 6. 11. 2015, se navrhovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatelku k odstranění vad podání. K tomu jí stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání.

Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Protože k ústavní stížnosti nebyla přiložena plná moc v ústavní stížnosti uvedené advokátky JUDr. Anny Vyhlídové k zastupování navrhovatelky v řízení před Ústavním soudem, zaslal Ústavní soud výzvu k odstranění vad podání na adresu navrhovatelky uvedenou v ústavní stížnosti a po té co se zásilka vrátila zpět, dále na adresu zjištěnou u Ministerstva vnitra podle § 25a zákona o Ústavním soudu. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena dne 29. 3. 2016. Od následujícího dne počala navrhovatelce běžet lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 13. 4. 2016.

Podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 12. 4. 2016 JUDr. Anna Vyhlídová Ústavnímu soudu sdělila, že od navrhovatelky neobdržela plnou moc k jejímu zastupování v řízení před Ústavním soudem.

Protože navrhovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2016


JUDr. Radovan Suchánek v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 3272/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies