I. ÚS 3414/15

18. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti 1. T. R. 2. nezl. T. R., 3. nezl. B. R. a 4. H. R.,, stěžovatel 1. a stěžovatelka 4. právně zastoupeni Mgr. Ing. Daliborem Rakoušem, advokátem, se sídlem Praha 2, Wenzigova 1004/14, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 17. srpna 2015 sp. zn. 0 Nc 40046/2015 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. října 2015 sp. zn. 28 Co 395/2015, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 22. listopadu 2015 a doplněné podáními dne 25. listopadu 2015, 22. prosince 2015 a 31. března 2016, stěžovatelé navrhovali zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 2, čl. 37 odst. 2 a 3, čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

2. Podaná ústavní stížnost obsahovala formální nedostatky, konkrétně k ní nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva podle § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Právní zástupce stěžovatelů byl proto vyzván k odstranění uvedeného nedostatku ve lhůtě, která byla po jejím prodloužení stanovena do 31. března 2016.

3. Dne 31. března 2016 byla Ústavnímu soudu doručena čtyři podání, v jejichž přílohách byla doručena rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8 a Městského soudu v Praze o 43 listech, z nichž ani jedno nebylo usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. října 2015 sp. zn. 28 Co 395/2015. Kopie napadeného rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva stěžovatelů tak nebyla Ústavnímu soudu do dnešního dne doručena.

4. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

5. Vzhledem k tomu, že stěžovatelé v určené lhůtě vytknutou vadu návrhu neodstranili, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3414/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies