III. ÚS 3224/15

19. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Jaromíra Novotného, zastoupeného JUDr. Květuší Blaškovičovou, advokátkou se sídlem Pod Vinicemi 2, P. O. BOX 297, 301 66 Plzeň, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014 č. j. 30 Cdo 4019/2014-97 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 5. 2014 č. j. 12 Co 181/2014-89 a rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 27. 1. 2014 č. j. 35 C 220/2011-69, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 25. 9. 2015, podanou k poštovní přepravě dne 31. 10. 2015, se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 6, čl. 13 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a porušení čl. 1, čl. 5 a čl. 90 Ústavy České republiky domáhal zrušení shora označených rozhodnutí.

Z napadených rozhodnutí připojených k ústavní stížnost vyplynulo, že Okresní soud Plzeň - město zamítl stěžovatelovu žalobu proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti o zaplacení nemajetkové újmy ve výši 18 miliard Kč. K odvolání stěžovatele Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Dovolání stěžovatele Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako nepřípustné.

Předtím, než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu stěžovaných rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), tedy mimo jiné též to, zda byla podána včas.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost třeba podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Stěžovatel v ústavní stížnosti neuvedl, kdy mu bylo doručeno usnesení Nejvyššího soudu, které v jeho věci představovalo rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně jeho práv. Ústavní soud tuto skutečnost ověřil dotazem u Okresního soudu Plzeň - město, v soudním oddělení 35 C, a zjistil, že předmětné rozhodnutí bylo doručeno právní zástupkyni stěžovatele, paní JUDr. Květuši Blaškovičové, dne 9. 12. 2014. Dvouměsíční lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula dnem 9. 2. 2015 (pondělí). Byla-li ústavní stížnost podána k poštovní přepravě až dne 31. 10. 2015, stalo se tak po lhůtě stanovené zákonem.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2016

Milada Tomková v. r.
soudkyně zpravodajka

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 3224/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies