IV. ÚS 63/15

26. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Davida Uhlíře a soudců Kateřiny Šimáčkové a Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Ing. Leo Vanžury, zemřelého dne 31. 10. 2015 a 2) PharmDr. Jiřiny Vanžurové, zastoupených JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem se sídlem Marie Steyskalové 62, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 44 Co 428/2012-435 ze dne 4. 12. 2013 a rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 25 Cdo 2829/2014-477 ze dne 26. 11. 2014, takto:

V řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 63/15 bude po zemřelém stěžovateli Ing. Leu Vanžurovi nadále pokračováno s jeho procesní nástupkyní PharmDr. Jiřinou Vanžurovou.

Odůvodnění:

Ústavní soud vede řízení o návrhu shora jmenovaných stěžovatelů na zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, a to v té části, která se týká úroků z prodlení a nákladů řízení.

Podáním ze dne 12. 11. 2015 právní zástupce stěžovatelů Ústavnímu soudu oznámil, že jeho mandant Ing. Leo Vanžura dne 31. 10. 2015 zemřel. Uvedené doložil kopií úmrtního listu.

Jak Ústavní soud následně zjistil, pozůstalostní řízení po Ing. Leu Vanžurovi bylo pravomocně skončeno usnesením Městského soudu v Brně č. j. 58 D 2915/2015-403 ze dne 25. 2. 2016, jímž byla mimo jiné schválena dohoda pozůstalé manželky PharmDr. Jiřiny Vanžurové s dědici o vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů. Podle této dohody veškerý majetek, včetně nároku zůstavitele a jeho manželky na úroky z prodlení a plnou náhradu nákladů řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 44 Co 428/2012 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 25 Cdo 2829/2014, nabyla pozůstalá manželka PharmDr. Jiřina Vanžurová.

Ztratí-li v průběhu řízení o ústavní stížnosti stěžovatel, který je fyzickou osobou, způsobilost být účastníkem řízení a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 107 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, resp. kdo bude procesním nástupcem zemřelého účastníka, soud rozhodne usnesením (§ 107 odst. 1 občanského soudního řádu).

V projednávané věci neměl Ústavní soud pochyb, že pokračování v řízení o ústavní stížnosti nic nebrání, neboť v něm nejde o právo, jež je vázáno jen na samotnou osobu účastníka řízení a podle hmotného práva jeho smrtí k zániku právního vztahu nedošlo. Za dané situace proto Ústavní soud rozhodl, že v řízení o ústavní stížnosti bude pokračováno s právní nástupkyní zemřelého stěžovatele, jak jest uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2016

David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 63/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies