III. ÚS 3384/15

13. 05. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 13. května 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatelky Ireny Štrochové, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 17. 7. 2012 č. j. 60 Co 203/2012-62, za účasti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 18. 11. 2015 a doplněným podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 12. 2015, Irena Štrochová (dále jen "navrhovatelka") navrhla, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí vydané v řízení o zaplacení částky 154 100 Kč s příslušenstvím.

Vzhledem k tomu, že podání neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byla navrhovatelka dopisem ze dne 1. 12. 2015 č. j. III. ÚS 3384/15-9 (doručení vykázáno dne 7. 12. 2015) vyzvána k odstranění vad návrhu a k odstranění nedostatku právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem; byla jí stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut. Ve výzvě bylo též uvedeno, že "Podmínka povinného zastoupení advokátem je považována za splněnou, pokud zvolený advokát stížnost vypracuje sám, či stěžovatelovo podání doplní či nahradí podáním vlastním, aby tak došel naplnění smysl povinného zastoupení, jímž je, s ohledem na mimořádnou závažnost řízení před Ústavním soudem, zájem na tom, aby Ústavní soud jako specializovaný soud nebyl neúměrně zatěžován nekvalifikovanými návrhy a nekvalifikovaným přístupem účastníků k jednání."

Dne 8. 12. 2015 bylo Ústavnímu soudu doručeno pouze sdělení Mgr. Matúše Švandy, advokáta se sídlem v Brně, Lidická 710/57, o převzetí právního zastoupení stěžovatelky, doplněné plnou mocí ze dne 4. 12. 2015. Tento úkon však nelze považovat za odstranění vad návrhu.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že přes výzvu a poučení mu navrhovatelka do dnešního dne nezaslala řádný (tj. advokátem sepsaný) návrh, přičemž lhůta stanovená navrhovatelce k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne l3. května 2016


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2016, sp. zn. III. ÚS 3384/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies