I. ÚS 1035/16

14. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti stěžovatele P. Ch., t. č. Věznice Rapotice, právně zastoupeného Mgr. Josefem Kazdou, advokátem se sídlem Palackého náměstí 653, Třeboň, proti rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 4. listopadu 2015 sp. zn. 1 T 94/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Dříve, než může Ústavní soud přikročit k věcnému přezkumu stěžovaného rozhodnutí, je povinen zjistit, zda ústavní stížnost splňuje všechny náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Předně je nezbytné, aby samotný návrh ústavní stížnosti byl sepsaný advokátem. Z návrhu na zahájení řízení musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a datován. Návrh musí obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se stěžovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se domáhá. Návrh musí být předložen v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, kteří byli v návrhu uvedeni, mohl být doručen jeden stejnopis. K návrhu je třeba přiložit kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

O výše uvedených náležitostech ústavní stížnosti byl stěžovatel poučen přípisem ze dne 13. 4. 2016. Dne 10. 5. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena žádost právního zástupce stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu. Přípisem ze dne 12. 5. 2016 byla lhůta k odstranění vad prodloužena o 30 dnů s tím, že počne běžet následující den po doručení přípisu. K doručení přípisu došlo dne 13. 5. 2016 a následující den, tedy 14. 5. 2016 začala běžet výše zmíněná 30denní lhůta k odstranění vad, která však marně uplynula v neděli 12. 6. 2016. Jelikož konec lhůty připadl na víkend, bylo posledním dnem lhůty pondělí 13. 6. 2016.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu nebyly vady podání odstraněny, nezbylo, než předmětnou ústavní stížnost odmítnout v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstranění vad návrhu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2016


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 1035/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies