IV. ÚS 313/16

22. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu M. M., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Leopoldov, Slovenská republika, zastoupeného Mgr. Jurajem Grešem, advokátem se sídlem Havlíčkova 13, Brno, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2015 č. j. 8 A 79/2015-22 a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2015 č. j. 4 As 162/2015-60, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 27. 1. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze. Dne 16. 3. 2016 Ústavní soud obdržel žádost o prodloužení lhůty k odstranění vytčených vad a 15. 4. 2016 byl návrh doplněn podáním sepsaným Mgr. Jurajem Grešem, advokátem přiděleným Českou advokátní komorou.

Stěžovatel tvrdí, že uvedenými rozhodnutími správních soudů došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K tomu mělo dojít v důsledku odmítnutí soudního přezkumu kázeňského trestu (důtky) uloženého stěžovateli.

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že stěžovateli byl rozhodnutím Vězeňské služby ČR ze dne 11. 3. 2015 uložen kázeňský trest - důtka podle § 46 odst. 3 písm. a) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "zákon o výkonu trestu"). Kázeňský trest byl uložen za neuposlechnutí příkazu, aby si uložil veškeré své věci do jedné skříňky společně s potravinami, nebo aby jejich množství redukoval. Dne 19. 3. 2015 byla pod č. j. VS 28/164/004/2015-22/OVT/317 zamítnuta stížnost proti výše uvedenému rozhodnutí. Stěžovatel napadl toto rozhodnutí žalobou, kterou Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustnou. Nejvyšší správní soud následně v záhlaví citovaným rozsudkem zamítl kasační stížnost navrhovatele.

Ústavní soud posoudil argumentaci navrhovatele i obsah napadených rozhodnutí a dospěl k závěru, že jde o návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání, a proto jej odmítl.

Podle § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí být usnesení o odmítnutí návrhu podle odstavců 1 a 2 písemně vyhotoveno, stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu, pro který se návrh odmítá a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

Městský soud v Praze žalobu navrhovatele jako nepřípustnou odmítl, neboť rozhodnutí o uložení kázeňského trestu (důtky) je ve smyslu § 70 písm. f) s. ř. s. ve spojení s § 52 odst. 4 zákona o výkonu trestu ze soudního přezkumu vyloučeno, což bylo potvrzeno i Ústavním soudem (nález sp. zn. Pl. ÚS 32/08). Usnesení Městského soudu v Praze ani rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost, tedy nebyly rozhodnutími o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytoval. Lhůtu k podání ústavní stížnosti bylo v dané věci třeba počítat již od okamžiku doručení rozhodnutí Vězeňské služby ČR ze dne 19. 3. 2015, kterým byla zamítnuta stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu.

Jestliže ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 27. 1. 2016, je zřejmé, že již marně uplynula lhůta pro její podání podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

Na základě výše uvedeného Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po uplynutí stanovené lhůty odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. června 2016


JUDr. Vladimír Sládeček
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 313/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies