II. ÚS 2363/15

28. 06. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky společnosti MIGMAK s.r.o., sídlem Škroupova 1108/10, Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupené JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem, sídlem Českobratrská 2, Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 2. 2015 č. j. 16 Co 22/2015-45, a proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. 2. 2014 č. j. 26 C 96/2013-17, za účasti Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Ostravě jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Dne 3. 8. 2015 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání (ústavní stížnost) navrhovatele sepsané a odeslané v záhlaví uvedeným advokátem. Protože toto podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), konkrétně pak nebyla doložena plná moc udělená advokátovi pro zastupování navrhovatele před Ústavním soudem (v ústavní stížnosti se uvádí, že "udělená plná moc bude doložena bezodkladně poštou"), byl navrhovatel prostřednictvím tohoto advokáta vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

2. Výše uvedená výzva byla dle doručenky doručena právnímu zástupci navrhovatele dne 2. 6. 2016.

3. Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

4. Navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 2016


JUDr. Radovan Suchánek v.r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 2363/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies