III. ÚS 1196/16

19. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Ing. Iva Haly, zastoupeného Mgr. Lukášem Trojanem, advokátem, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky Pardubice ze dne 19. února 2016 č. j. 14 To 53/2016-99 a usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 22. ledna 2016 č. j. 4 Nt 507/2016-30, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky Pardubice a Okresního soudu v Pardubicích, jako účastníků řízení, a Vrchního státního zastupitelství v Praze, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností ze dne 15. 4. 2016 (doplněnou podáním ze dne 9. 6. 2016), vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal, aby byla zrušena v záhlaví označená usnesení soudů, neboť je názoru, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených základních práv a svobod zakotvených v čl. 2 odst. 3 a čl. 90 Ústavy České republiky, čl. 8 odst. 2 a 5, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Stěžovatel byl původně zastoupen advokátem doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, Ph.D., v průběhu řízení stěžovatel udělil plnou moc advokátu Mgr. Lukáši Trojanovi, aniž by výslovně vypověděl předchozí plnou moc. Podle § 29 věty druhé zákona o Ústavním soudu může mít účastník v řízení před Ústavním soudem v téže věci jen jednoho zástupce. Ústavní soud v tomto směru odkazuje na § 63 zákona o Ústavním soudu, podle kterého platí, že pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení. Z ustanovení § 28 odst. 3 občanského soudního řádu vyplývá, že zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci. Ústavní soud tudíž respektoval změnu právního zastoupení a její právní následky.

3. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 30. 6. 2016, stěžovatel prostřednictvím posléze zvoleného právního zástupce sdělil, že ústavní stížnost bere v celém rozsahu zpět.

4. Ústavní soud s ohledem na obsah daného podání dospěl k závěru, že byly naplněny podmínky zastavení řízení podle § 77 zákona o Ústavním soudu, a proto rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. července 2016


Josef Fiala v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 1196/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies