I. ÚS 823/16

28. 07. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti D. H., zastoupeného JUDr. Pavlem Čadrou, advokátem se sídlem Náplavní 2013/1, 120 00 Praha 2, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2015, č. j. 35 Co 373/2015-133 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. 7. 2015, č. j. 50 P 69/2015-113, takto:

Opatrovníkem nezletilých K. H. a A. H., se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje Městská část Praha 13.

Odůvodnění:

Včas podaným návrhem splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel napadá v záhlaví označená rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 a Městského soudu v Praze, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na změnu výchovy, a to svěření nezletilých dětí do střídavé výchovy rodičů. Obě děti jsou v době řízení o ústavní stížnosti nezletilé.

Dle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Ústavní stížnost stěžovatele napadá závěry obecných soudů dotýkající se konkrétních zájmů nezletilých, přičemž nezletilé mají postavení vedlejších účastníků řízení o ústavní stížnosti. Protože zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavní soud proto ustanovil opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilých v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí (v tomto případě Městská část Praha 13), který nezletilé zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Protože opatrovník se svým ustanovením vyslovil souhlas, rozhodl Ústavní soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. července 2016


Tomáš Lichovník v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. I. ÚS 823/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies