I. ÚS 2483/16

03. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci stížnosti M. V., pro porušení zákona směřující proti rozhodnutím soudů vydaným v trestní věci vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 24 T 193/2015, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel napadl blíže nespecifikovaná rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně a Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 7 To 138/2016, vydaná v trestní věci vedené u Okresního soudu v Děčíně pod spisovou značkou v záhlaví uvedenou, stížností pro porušení zákona dle § 266 odst. 1 trestního řádu adresovanou Ústavnímu soudu. Ústavní soud se podaným návrhem zabýval nejprve z hlediska procesních podmínek jeho přijatelnosti, tedy zda vyhovuje požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), na takový návrh kladeným, a dospěl k závěru, že jde o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud zjevně příslušný. Navrhovatel se u Ústavního soudu domáhá projednání a rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona, k čemuž je v předmětné věci příslušný pouze Nejvyšší soud, jak je zřejmé již ze znění § 266 odst. 1 trestního řádu, a to za podmínek v citovaném zákonném ustanovení uvedených. Ústavní soud ve své ustálené judikatuře zcela zřetelně zdůrazňuje skutečnost, že mu nepřísluší zasahovat do ústavně vymezené pravomoci jiných orgánů veřejné moci či od ní odvozených subjektů. Projednání stížnosti pro porušení zákona jako mimořádného opravného prostředku dle trestního řádu do kompetence Ústavního soudu, jak je vymezena čl. 87 Ústavy České republiky a konkretizována zákonem o Ústavním soudu, nepatří.

Ve světle řečeného tudíž Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh odmítl dle § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný. Ústavní soud současně nevyzýval navrhovatele k odstranění vad podání s ohledem na absenci právního zastoupení, neboť i kdyby se mu bylo zdařilo tento nedostatek odstranit, ničeho by to na nemožnosti podrobit daný návrh meritornímu přezkumu nezměnilo.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 3. srpna 2016

Tomáš Lichovník, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 2483/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies