II. ÚS 2287/16

05. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatele stěžovatele J. D., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v Příbrami, proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 10. 12. 2015 č. j. 6 To 394/2015-418 a proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 14. 5. 2015 č. j. 26 T 7/2015-372, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 13. 7. 2016 doručena ústavní stížnost směřující proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 14. 5. 2015 č. j. 26 T 7/2015-372 a usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 10. 12. 2015 č. j. 6 To 394/2015-418. Stěžovatel tvrdí, že bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Tímto návrhem se stěžovatel domáhal, jak plyne z obsahu návrhu, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí vydaná v jeho trestní věci.

2. Návrh podaný k Ústavnímu soudu trpěl závažnou formální vadou, která zároveň znemožňuje jakékoli hmotněprávní posouzení. Ve stěžovatelem podaném návrhu není naplněna podmínka podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") - stěžovatel musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem.

3. Jak přitom vyplývá z jiného řízení, které probíhalo s týmž stěžovatelem v květnu 2016, stěžovatel byl Ústavním soudem poučen o náležitostech vyžadovaných zákonem pro podání řádné ústavní stížnosti.

4. Ústavní soud konstatuje, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení advokátem dostávalo totožnému stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak již stalo v případě předchozím. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a stále stejného poučení postupem neefektivním a formalistickým. Za dané situace lze tedy považovat za neúčelné, aby soudce zpravodaj i v tomto řízení stěžovatele opětovně vyzýval k odstranění vad podání.

5. Ústavní soud proto - z důvodu nesplnění podmínky povinného právního zastoupení advokátem - vadný návrh stěžovatele mimo ústní jednání podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2016


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 2287/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies