II. ÚS 1194/16

11. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Ing. Miroslava Šebesty takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 14. 4. 2016. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu uvedené v ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a nebylo vypracováno advokátem ve smyslu § 30 zákona o Ústavním soudu (podání obsahovalo pouze sdělení, že byl stěžovateli určen rozhodnutím České advokátní komory advokát, který stěžovatele z nejasných důvodů odmítl zastupovat), byl stěžovatel dopisem ze dne 3. 6. 2016 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

2. Výzva byla stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 6. 6. 2016. Dne 7. 7. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, v němž stěžovatel sděluje, že Česká advokátní komora rozhodla (č. j. 1954/16) o nové žádosti o určení advokáta k poskytnutí právní pomoci dle § 18 odst. 2 zákona o advokacii tak, že žadateli advokát určen nebude. Rozhodnutím ČAK ze dne 29. 2. 2016 č. j. 577/16 totiž byla žadateli k téže právní službě určena advokátka, která však dospěla k závěru, že se jedná o zjevně bezdůvodné uplatňování či bránění práva a žadateli právní službu odmítla poskytnout. O tom poučila jak žadatele, tak i ČAK, a to podáním ze dne 7. 4. 2016. Pro určení dalšího advokáta k téže právní službě nejsou dány podmínky. O možnosti odmítnout poskytnutí právní služby určeným advokátem a o skutečnosti, že lze žadateli určit advokáta k poskytnutí téže právní služby jen jednou, ledaže advokát odmítne poskytnout právní službu z důvodů uvedených v § 19 zákona o advokacii (což není případ stěžovatele), byl stěžovatel náležitě poučen již v rozhodnutí ČAK č. j. 577/16 i ve výzvě k odstranění vad návrhu učiněné Ústavním soudem.

3. Z dalších řízení o návrzích, které stěžovatel v minulosti podal, se podává, že tento postup, jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem, volí, ačkoli byl o této podmínce řízení a postupu k jejímu splnění opakovaně poučen (viz kupříkladu věci ústavních stížností vedené pod sp. zn. I. ÚS 2382/14, sp. zn. III. ÚS 2809/14, sp. zn. I. ÚS 586/15, sp. zn. II. ÚS 587/15).

4. Protože stěžovatel do dnešního dne vytýkané vady návrhu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2016


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 1194/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies