I. ÚS 1863/16

16. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Jany Pecinovské, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2016 sp. zn. 20 Cdo 5114/2015, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2015 č. j. 14 Co 465/2014-148, 14 Co 508//2014 a usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9, ze dne 13. října 2014 č. j. 098EX 00245/09-112, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu bylo dne 10. června 2016 doručeno podání, označené jako ústavní stížnost, ve kterém se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2016 sp. zn. 20 Cdo 5114/2015 a všech rozhodnutí jemu předcházejících, pro tvrzené porušení ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatelky náležitosti tohoto zákona nesplňovala.

3. Dne 21. června 2016 byla stěžovatelce Ústavním soudem odeslána výzva k odstranění vad návrhu a k předložení plné moci advokáta, který bude stěžovatelku před Ústavním soudem zastupovat (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Stěžovatelka zásilku v úložní době nevyzvedla, proto byla zásilka vložena do domovní schránky stěžovatelky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 o. s. ř. se písemnost, pokud není adresátem vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (22. června 2016), považuje posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Zásilka tak byla stěžovatelce doručena v pondělí dne 4. července 2016 a od tohoto data počala plynout 30 denní lhůta k odstranění vad.

4. Ústavní soud konstatuje, že stěžovatelka přes řádné poučení k dnešnímu dni vytčené vady svého podání neodstranila, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 3. srpna 2016. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 1863/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies