IV. ÚS 2108/16

23. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti J. F., proti postupu Okresního soudu v Nymburce v řízení vedeném pod sp. zn. 3 T 31/2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním označeným jako "návrh předběžného opatření Ústavního soudu ohledně zamezení manipulace případem nezákonným soudcem" se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud vydal předběžné opatření, kterým by soudci Okresního soudu v Nymburce Mgr. Jiřímu Rajmovi zakázal rozhodovat ve věci vedené pod sp. zn. 3 T 31/2016. Podle obsahu podání a připojených příloh šlo o to, že v předmětném řízení rozhodovala (nejméně ke dni 23. 3. 2016) jako samosoudce JUDr. Eva Holasová, po proběhnuvším řízení o stížnosti státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Nymburce u Krajského soudu v Praze došlo ke změně soudce, neboť předvolání obžalovaného stěžovatele k hlavnímu líčení nařízeného na den 14. 7. 2016 podepsal soudce Mgr. Jiřím Rajm (který je zároveň předsedou Okresního soudu v Nymburce). Stěžovatel má za to, že nebyla-li soudkyně Holasová vyloučena z projednání a rozhodnutí v jeho věci, je v rozporu s ústavně zaručeným právem na zákonného soudce, aby v průběhu řízení věc bezdůvodně převzal jiný soudce.

Při podání návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stěžovatel nerespektoval ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jež ukládají fyzickým osobám v řízení před Ústavním soudem povinné zastoupení advokátem.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 30 dnů vady svého návrhu, spočívající v absenci právního zastoupení, odstranil a zároveň ho poučil o tom, že v případě neodstranění vady bude podání odmítnuto. Výzva byla stěžovateli doručena dne 15. 7. 2016. Dne 19. 7. 2016 stěžovatel sdělil Ústavnímu soudu, že věc je tak jednoduchá, že právního zastoupení není třeba, je-li právní zastoupení nepřekonatelnou překážkou, žádá o určení právního zástupce. Přípisem ze dne 21. 7. 2016 byl stěžovatel poučen o smyslu a účelu obecné povinnosti právního zastoupení s tím, že vadu návrhu spočívající v absenci právního zastoupení je třeba odstranit ve lhůtě Ústavním soudem stanovené, s opakovaným poučením o následcích, pokud se tak nestane.

Ústavní soud poznamenává, že pouhým nahlédnutím do veřejně přístupného rozvrhu práce Okresního soudu v Nymburce na portálu justice.cz mohl stěžovatel sám, nebo v zastoupení advokátem, zjistit, že JUDr. Eva Holasová byla ke dni 1. 7. 2016 přeložena ke Krajskému soudu v Praze a věci jí dříve napadené byly přerozděleny.

Faktem však zůstává, že stěžovatel ve stanovené lhůtě (pondělí 15. 8. 2016) a ani později uvedený procesní nedostatek neodstranil a Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2016

Milada Tomková v. r.
soudkyně zpravodajka

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2108/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies