IV. ÚS 1992/16

31. 08. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 31. srpna 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. H., t. č. v Psychiatrické nemocnici Jihlava, Brněnská 54, Jihlava, bez právního zastoupení, proti postupu Okresního soudu v Jihlavě v řízeních vedených pod sp. zn. 1 Nt 1902/2015 a sp. zn. 5 Nt 1901/2016, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který Ústavní soud obdržel dne 22. června 2016, se stěžovatelka domáhá toho, aby Ústavní soud zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Jihlavě sp. zn. 5 Nt 1901/2016, kterým byla zamítnuta její žádost o změnu ústavního ochranného psychiatrického léčení na léčení ambulantní. Ústavní ochranné léčení bylo nařízeno týmž soudem v řízení pod sp. zn. 1 Nt 1902/2015.

Jelikož podání neobsahovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka dopisem ze dne 7. července 2016 č. j. IV. ÚS 1992/16-6 (doručení vykázáno dne 11. července 2016) vyzvána k odstranění vad návrhu, zejména k odstranění nedostatku právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem (srov. § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). K tomu byla stěžovatelce stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Uložená třicetidenní lhůta k odstranění vad podání marně uplynula dne 10. srpna 2016. Vadu návrhu spočívající v nedostatku právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem však stěžovatelka dosud neodstranila, ani nepožádala o prodloužení lhůty k jejímu odstranění. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout pro neodstranění vad podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2016


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1992/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies