IV. ÚS 2362/16

05. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 5. září 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Jiřího Skály, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, doručeném Ústavním soudu dne 18. 7. 2016, napadá navrhovatel rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 2. 2004 sp. zn. 11 Co 25/2002 vydaný v občanskoprávním sporu, vedeném u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 292/99.

Podaný návrh nesplňoval náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu) pro jeho projednání, proto soudce zpravodaj vyzval navrhovatele, aby ve smyslu připojeného písemného poučení vady návrhu odstranil. K odstranění vad a doplnění návrhu stanovil soudce zpravodaj navrhovateli lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně navrhovatele poučil o odmítnutí podání, nesplní-li podmínky výzvy ve stanovené lhůtě.

V písemném poučení soudce zpravodaj navrhovatele rovněž upozornil, aby dobře zvážil své podání, neboť hodlá-li napadnout výhradně rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 2. 2004 sp. zn. 11 Co 25/2002 a bude žádat ČAK o ustanovení advokáta pro řízení před Ústavním soudem, bude mu jeho ustanovení pro opožděnost návrhu s velkou pravděpodobností odmítnuto.

Výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel dne 4. 8. 2016.

Ve stanovené lhůtě dne 25. 8. 2016 obdržel Ústavní soud sdělení adresované soudci zpravodaji, v němž navrhovatel uvedl, že si zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem nemůže z finančních důvodů dovolit. Rovněž požádal, aby Ústavní soud ve svém "vyjádření konstatoval, že zákon nepřipouští, aby při existenci pravomocného rozhodnutí ve věci, rozhodoval po několika letech jiný soud a vydal opačný rozsudek". Na upozornění soudce zpravodaje navrhovatel dále nereagoval a vady návrhu neodstranil.

K výše uvedenému požadavku navrhovatele Ústavní soud poznamenává, že se nemůže zabývat podaným návrhem meritorně, neboť navrhovatel mu svým procesním postupem takové jednání neumožnil.

Protože navrhovatel vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2016


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2362/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies