II. ÚS 2950/16

21. 09. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka, soudce Ludvíka Davida a soudce zpravodaje Pavla Rychetského mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti R. D., a R. B., zastoupených JUDr. Ing. Miroslavem Madejem, advokátem se sídlem Praha 2, Polská 1090/4, proti výroku I usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. července 2016 č. j. 20 Co 271/2016-84, výroku II usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. června 2016 č. j. 14 Nc 21/2016-44, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. srpna 2016 č. j. 20 Co 303/2016-127 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. června 2016 č. j. 14 Nc 21/2016-67, za účasti Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 4 jako účastníků řízení a nezletilé V. B., t. č. umístěné v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií, Praha 4, Sulická 3/120, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Vedlejší účastnici, nezletilé V. B., se k zastupování v řízení o ústavní stížnosti, vedenému před Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 2950/16, ustanovuje opatrovníkem Městská část Praha 11, Úřad městské části Praha 11, se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 2. září 2016, se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedených usnesení z důvodu tvrzeného porušení jejich ústavně zaručených základních práv podle čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 4, čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 4 a 5 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1, čl. 8, 13 a 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5, 7, 8 a 9 Úmluvy o právech dítěte.

2. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. května 2016 č. j. 14 Nc 21/2016-18, jež bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2016 č. j. 20 Co 219/2016-36, bylo podle § 452 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, nařízeno předběžné opatření, kterým byla nezletilá dcera stěžovatelů V., umístěna do Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií, se sídlem Praha 4, Sulická 3/120.

3. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. června 2016 č. j. 14 Nc 21/2016-44 bylo zahájeno řízení o nařízení ústavní výchovy nad nezletilou (výrok I). Dále bylo rozhodnuto, že se výše uvedené předběžné opatření, které mělo původně trvat do 3. června 2016, prodlužuje do 3. července 2016 (výrok II) a o ustanovení kolizního opatrovníka nezletilé, jímž se stala Městská část Praha 11, Úřad městské části (výrok III). Odvolání proti výroku II uvedeného usnesení Městský soud v Praze odmítl podle § 218 písm. c) občanského soudního řádu usnesením ze dne 11. července 2016 č. j. 20 Co 271/2016-84 (výrok I), neboť mu byl příslušný spis předložen až po uplynutí doby, na kterou bylo předběžné opatření prodlouženo. Jeho věcné projednání tak již na postavení účastníků nemohlo nic změnit. Ve výroku III pak usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok II).

4. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. června 2016 č. j. 14 Nc 21/2016-67, jež bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. srpna 2016 č. j. 20 Co 303/2016-127, bylo předběžné opatření opětovně prodlouženo o další měsíc, tedy do 3. srpna 2016.

5. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 469 zákona o zvláštních řízeních soudních a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

6. Ústavní stížnost stěžovatelů napadá závěry obecných soudů dotýkající se konkrétních zájmů nezletilé (jejího styku s rodiči), přičemž nezletilá má postavení vedlejší účastnice řízení o ústavní stížnosti. Vzhledem k tomu, že její zákonní zástupci jsou také účastníky tohoto řízení, tak může dojít ke střetu jejich zájmů. Z tohoto důvodu Ústavní soud ustanovil nezletilé opatrovníka schopného účinně hájit její zájmy, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě jeho výzvy a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí (v tomto případě Městská část Praha 11, Úřad městské části Praha 11), který nezletilou zastupuje v řízení před obecnými soudy.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2016


Jiří Zemánek v. r.
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2950/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies